INSCRIERI MOBILITATI DE PRACTICA ERASMUS, 2017

Pentru studentii interesati de efectuarea practicii, pe perioada verii, prin programul Erasmus +

Există 20 de locuri (în baza acordului încheiat) oferite de catre compania Algoos Study Work and Travel.

Pentru detalii accesați www.algoos.com 

Înscrieri mobilităţi proaspeţi absolvenţi

CLICK aici Pentru mai multe informatii

Pentru înscrierea în mobilităţi  de studiu - semestrul al II - lea, an universitar 2017-2018 

02 octombrie – 10 octombrie 2017înscrierea la concursul de selecție prin depunerea dosarului de candidatură la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate / departament și on-line la secțiunea“Înregistrare” http://erasmusplus.unitbv.ro/ErasmusPlus2017/;

10 octombrie - 13 octombrie 2017transmiterea de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament a listelor cu studenții înscriși pentru programarea la testul de limbă străină;

13 octombrie 2017Programarea la testul de limbă straină a studenților candidaţi,

Atenţie!!! Studenții care nu se regăsesc pe listă se vor prezenta la sala de calculatoare, vor fi luați în evidenta și vor da testul;

16 octombrie 2017finalizarea rezultatelor de selecție, de către coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate /departament, și anunțarea listei cu candidații înscriși / selectați / rezerve / respinși;

17 octombrie – 20 octombrie 2017întocmirea dosarelor de mobilitate și predarea acestora la Biroul Erasmus+, de către coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultate / departament, însoțite de listele cu studenții selectați/rezerve/respinși, aprobată de Comisia de selecție a candidaților și de echivalare a studiilor ;

Începând cu 20 octombrie 2017trimiterea dosarelor de mobilitate către universitățile/ organizațiile/companiile partenere, în vederea obținerii acceptului privind derularea mobilității / mobilităților.

Pentru mai multe informatii accesati  

http://www.unitbv.ro/ori/Mobilit%C4%83%C8%9Bistudenti/ErasmusPlus/Outgoing.aspxCoordonator Erasmus +

Conf. dr. ing. Ioana Sonia Comănescu

Modul de desfăşurare a mobilităților de plasament practic

pentru proaspeţii absolvenţi UTBv în cadrul programului Erasmus+


Date generale

Programul Erasmus s-alansat în anul 1987 cu un număr de 3.244 de studenţi tineri şi aventuroşi care au participat laexperienţe de învăţare într-una dintre cele 11 ţări care au participat iniţial la program. În prezent, laprogram participă 33 de ţări- cele 27 de state membre ale UE, alături de Croaţia (care va adera la U.E. la data de 1 iulie 2013),Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia şiTurcia.

 Erasmus, care a devenit din2007 parte a LLP – Programul  Învăţarepe tot parcursul vieţii , este cel mai important program de învăţământsi formare profesională din Uniunea Europeană in ceea ce priveşte mobilitateaşi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Acţiunile acestuiase adresează  studenţilor care doresc săstudieze în străinătate, profesorilor şi altor categorii de personal, careintenţionează să predea in străinătate, ca şi personalului din universităţicare doreşte să urmeze cursuri de formare in străinătate. Este  sprijinită iniţiativa instituţiilor de învăţământsuperior care doresc sa coopereze prin programe intensive, reţele academice şiproiecte multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri.

 

Principalele obiective ale programului ERASMUS:

 • Să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţământuluisuperior;
 • Să consolidezecontribuţia învăţământului superior la procesul de inovare;
 • Să îmbunătăţeascăcalitatea si să crească numărul mobilităţilor studenţilor si al personaluluieducaţional din întreaga Europa;
 • Să îmbunătăţească calitatea si să crească volumul de cooperaremultilaterală între instituţiile de învăţământ superior din Europa;
 • Să crească gradul de transparenţă şi compatibilitate intrediplomele obţinute în instituţiile de învăţământ superior din Europa;

Participanţi

 • Studenţi şicursanţi care învaţă în toate formele de învăţământ şi formare la nivel terţiar;
 • Instituţii de învăţământsuperior;
 • Profesori,formatori si alte categorii de personal din aceste instituţii;
 • Personal din întreprinderiimplicat in activităţi de predare;
 • Asociaţii şireprezentanţi ai celor implicaţi în învăţământul superior, inclusiv asociaţiide studenţi, de universităţi si de profesori/formatori;
 • Organizaţiipublice si private, inclusiv organizaţii non-profit si ONG-uri, curesponsabilităţi in domeniul organizării şi asigurării învăţământului si formăriila nivel local, regional si naţional;
 • Centre de cercetaresi organisme interesate de învăţarea pe tot parcursul vieţii;

Condiţiide eligibilitate:

 • Să fie înmatriculat la cursurile de zi (licenţă, master, doctorat)  ale Universităţii “Transilvania” din Braşov ;
 • Să fie student sau doctorand la zi, pe toată durata mobilităţii;
 • La plecarea în mobilitate să fie absolvent al primului an de studii saual primului semestru (pentru studenţii înscrişi la master);
 • Să nu fi beneficiat de alt stagiu Erasmus de acelaşi tip (plasamentpractic sau studiu);
 • Să promoveze testul de limbă străină;
 • Pe durata studiilor, o persoana poate primi maximum doua granturiErasmus: un grant pentru o perioada de studii şi unul pentru plasament practic.