Biroul de Asigurare a Calitatii > Documente > Acces rapid la formulare de interes general

      
 
ACCES RAPID LA FORMULARE DE INTERES GENERAL
  
 
 Format colectare informatii tutoriat
 
   1. Initierea, monitorizarea si evaluarea programelor de studii
          Studiu preliminar
         Decizie privind numirea coordonatorului programului de studii si a echipei de evaluare interna a programului de studii
          Decizie privind numirea CDSUM si a echipei de evaluare interna a DSUM
          Ordin Rector privind numirea CUDSUM
         Plan invatamant LICENTA IF
         Plan invatamant MASTERAT IF
         Fisa disciplinei (limba romana, limba engleza, limba franceza, limba germana)
          Cerere catre departamente
         Lista cadrelor didactice
         Curriculum vitae 
         Lista documentelor utilizate la evaluarea interna a programului de studii
          Raport de evaluare a programului de studii
 
   2. Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
         Programul de evaluare de catre studenti a activitatii didactice
        Lista cadrelor didactice evaluate
        Decizie de numire a comisiei de analiza
        Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti - curs
        Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti - aplicatii
 
    3. Multiplicarea si distribuirea materialelor didactice ID/IFR
         Lista materialelor didactice
        Proces verbal de predare-primire a materialelor didactice
         Cerere de multiplicare materiale didactice
 
   4. Monitorizarea planurilor de invatamant ID/IFR
        Plan invatamant licenta ID
        Plan invatamant licenta IFR
        Plan invatamant master IFR
        Curriculum vitae (UTBv, Europass)
        Decizie de numire a coordonatorilor de discipline
        Tabel cu membrii colectivului disciplinei
        Fisa disciplinei
        Calendarul disciplinei ID
         Calendarul disciplinei IFR
 
   5. Actualizarea periodica a materialelor didactice in tehnologie ID
        Conventie de colaborare
        Fisa de evaluare a materialelor didactice in tehnologie ID
        Proces verbal de receptie
 
   6. Evaluarea performantelor cadrelor didactice din sistemul ID/IFR
         Lista cadrelor didactice evaluate
        Decizia de numire
        Chestionar de evaluare a disciplinei, cadrelor didactice si a sistemului ID/IFR
         Raport de procesare a chestionarelor de evaluare a disciplinei, a cadrelor didactice si a sistemului ID/IFR
 
   7. Instruirea si perfectionarea personalului ID/IFR
        Chestionar de identificare nevoi de instruire
        Lista necesar de instruire
        Plan anual de instruire
        Registru de instruire
 
   8. Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala
         Fisa activitatilor tutoriale
         Centralizator teme de control
 
  9.  Ocuparea prin concurs a posturilor didactice
         Lista documentelor cuprinse in dosarul de concurs pentru inscriere
         Coperta
         Cerere de inscriere la concurs
         Fisa de verificare a indeplinirii standardelor proprii ale universitatii
         Fisa de evaluare a cadrului didactic de catre directorul de departament
         Declaratie pe proprie raspundere
         Declaratie de incompatibilitate
         Propunere Comisie de concurs
         Propunere tematica de concurs
         Tematica de concurs (prelegerii publice)
          Referat de apreciere
         Raport privind concursul
         Decizia comisiei de concurs
         Extras din PV al sedintei Consiliului Facultatii
         Extras din PV al sedintei Senatului universitatii
         Referat de prezentare privind desfasurarea concursului
 
  10. Emitere ordin/dispozitie de deplasare
         Referat de deplasare
        Situatia recuperarii orelor
        Dispozitie
 
  11. Procesul de achizitii publice
         Referat de necesitate
         Nota justificativa
 
  12. Organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare
        Conventie de colaborare
         Ordinul Rectorului privind numirea Comisiilor de examen si a Comisiilor de contestatie
        Cerere de alegere a temei de absolvire/ licenta / proiectului de diploma/ disertatie si a cadrului didactic indrumator
        Fisa preliminara a lucrarii de absolvire/ licenta / proiectului de diploma/ disertatie
        Fisa lucrarii de absolvire/ licenta / proiectului de diploma/ disertatie
        Dosar de inscriere
        Cerere de inscriere la examen
         Informare prelucrare date cu caracter personal in cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii 
        Declaratie privind originalitatea lucrarii
 
  13. Acoperirea disciplinelor cu material didactic
       Lista disciplinelor pentru care se solicita acoperirea cu material didactic
       Lista referintelor bibliografice
 
  14. Inmatricularea, reinmatricularea, exmatricularea si evidenta studentilor
         Cerere de mobilitate academica
        Nota de lichidare
 
  15. Emiterea de traduceri oficiale a documentelor universitare proprii
      Cerere traducere documente
       Macheta traducerii
 
  16. Incheierea acordurilor internationale de cooperare
      Acord de cooperare
      Fisa de prezentare "Acord international"
 
  17. Codificarea si redactarea documentelor
      Pagini de text - procedura
      Pagini de text - instructiune
 
  18. Initierea si derularea disciplinelor facultative
      Referat de initiere
      Stat de functiuni
      Deviz estimativ
 
  19. Managementul disciplinei de educatie fizica de la facultatile de profil nesportiv
      Lista studentilor inscrisi la ramurile sportive
      Fisa individuala a studentului pentru disciplina de educatie fizica
 
  20. Elaborarea si gestionarea fiselor de post
     Lista posturilor
     Fisa postului (Fisa postului - cadre didacticeFisa postului - personal didactic auxiliar şi nedidactic)
 
  21. Evaluarea colegiala a cadrelor didactice
     Lista cadrelor didactice supuse evaluarii colegiale
     Decizia de numire a Comisiei de evaluare colegiala
     Fisa de evaluare colegiala
     Raportul de evaluare colegiala
 
  22. Desfasurarea stagiilor cercetatorilor straini in cadrul programelor doctorale si postdoctorale
     Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare in stagiu de cercetare
     Scrisoarea de acceptare pentru bursieri / studenti cu valuta
     Adeverinta catre Serviciul pentru Imigrari Brasov
 
  23. Scoaterea din functiune / declasarea si casarea mijloacelor fixe si a bunurilor materiale din universitate
    Propunere de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale
    Situatia privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe
    Situatia privind declasarea si casarea unor bunuri materiale
     Proces verbal de predare - primire
    PV de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / de declasare a unor bunuri materiale
 
  24. Protectia maternitatii la locurile de munca
      Fisa de evaluare a locului de munca
     Informare scrisa privind starea de graviditate
     Raport de evaluare a riscurilor maternale
     Informare privind protectia maternitatii la locul de munca
 
25. Comunicarea cu absolventii
       Nota de lichidare
       Chestionar privind traseul ocupational - licenta
      Chestionar privind traseul ocupational - master
       Chestionar privind traseul ocupational - doctorat
 
26. Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual didactic auxiliar si nedidactic
       Cerere transformare post si scoatere la concurs
       Cerere scoatere post la concurs
       Conditiile de constituire si atributiile comisiilor de concurs si ale comisiilor de contestatii
      Propuneri privind componenta CC si CSC
      Anunt
      Cerere inscriere la concurs
      PV analiza dosare
      Lista rezultate analiza dosare
      Declaratie de incompatibilitate
      Plan proba practica
      Plan interviu
      PV evaluare probe de concurs
      Borderou de notare individual
      Borderou de notare centralizator
      Centralizator nominal
      Organizarea si desfasurarea concursului
      Lista rezultate proba scrisa/proba practica/interviu/rezultate finale
      Conditii privind suspendarea, amanarea si reluarea concursului
      Raport final
 
27. Evaluarea riscurilor profesionale
      Lista de identificare a factorilor de risc
     Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc
     Grila de evaluare a riscurilor
     Scala de incadrare a nivelurilor de risc/ securitate
     Lista de control
     Fisa de evaluare a locului de munca
     Fisa masurilor de prevenire
     Planul de prevenire si protectie
     Planul activitatilor de prevenire a riscurilor profesionale
 
  28. Acoperirea activitatii didactice in regim plata cu ora
     Cerere pentru aprobarea depasirii numarului maxim de norme
     Cerere pentru aprobarea acoperirii activitatilor didactice in regim de plata cu ora
     Cerere pentru aprobarea coordonarii studentilor doctoranzi in regim de plata cu ora
     Declaratie cadre didactice titulare
     Declaratie cadre didactice in prelungire de activitate
      Declaratie pensionari
     Declaratie cadre didactice asociate
     Dosar
 
29. Controlul inregistrarilor
     Proces verbal de predare - primire arhiva
     Cerere pentru scoatere din arhiva a documentelor
 
30. Monitorizarea granturilor si contractelor de educatie si cercetare stiintifica cu finantare nationala
     Fisa proiectului
     Solicitare plata manopera
 
31. Utilizarea echipamentelor din Institutul de Cercetare - Dezvoltare al Universitatii Transilvania din Brasov
     Cerere de utilizare a echipamentelor din ICDT in afara institutului
     Proces verbal de predare - primire
     Cerere de utilizare a echipamentelor dintr-un centru de cercetare al ICDT, de catre solicitanti din UTBv din Brasov, care
     nu sunt membri ai respectivului centru de cercetare
     Plan de utilizare al echipamentelor
 
32. Actiuni corective
    Decizia de numire a Comisiei de analiza neconformitati
 
33. Organizarea si realizarea operatiunilor de inventariere
    Ordin de numire CIG
    Proces verbal CIG
    Proces verbal general
 
  34. Instruirea studentilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru activitatile de laborator, practica si vizite in alte organizatii
     Fisa colectiva de instruire
     Tabel nominal cu studentii care au participat la instructajul SSM
     Proces verbal de instruire
 
  35. Activitatea de consiliere a carierei in cadrul CICOC
     Registrul de evidenta al activitatilor
     Baza de date CICOC
 
  36. Analiza ratei de abandon scolar
       Situatie statistica indicatori obiectivi
        Chestionar privind monitorizarea abandonului scolar
       Situatie statistica factori
 
  37. Incheierea acordurilor de parteneriat
      Acord de parteneriat (lb. rom.)
      Acord de parteneriat (lb. eng.)
      Fisa de prezentare a acordului de parteneriat
      Fisa de avize
 

  38. Controlul documentelor

        Lista documentelor externe
 
  39. Evidenta documentelor
        Borderou de predare-primire a documentelor (carti, colectii speciale, standarde, brevete de inventie) intrate in biblioteca
        Borderou de predare-primire a publicatiilor periodice intrate in biblioteca
 
  40. Schimbul de publicatii
        Acord de schimb
 
41. Recenzarea si editarea manuscriselor la Editura Universitatii Transilvania dn Brasov
        Acord de recenzare (in limba romana si in limba engleza)
        Fisa cartii
        Formular de recenzie
        Contract de editare
        Formular de descriere CIP
        Proces verbal de predare - primire
 
 42. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
         Referat de necesitate
         Propunere de angajare a unei cheltuieli
         Angajament bugetar individual/ global
         Ordonantare de plata
 
 43. Acordare avans deplasare, si realizare decont cheltuieli
        Referat de deplasare
       Dispozitie de deplasare
       Ordonantare de plata
       Decont de cheltuieli in valuta
 
  44. Elaborare orar
         Orar - model
          Oglinda salilor - model
 
 
 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior