Biroul de Asigurare a Calitatii > Documente > Lista proceduri instructiuni UTBV

LISTA DOCUMENTELOR SMC:

a. MANUALUL CALITATII/

b. PROCEDURI / INSTRUCTIUNI OPERATIONALE DIN CADRUL UNIVERSITATII TRANSILVANIA DIN BRASOV /

c. FORMULARE

a. Manualul calitatii - MC-01

b. Lista procedurilor/instructiunilor operationale din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov

I. PROCESE DE MANAGEMENT

1. Controlul documentelor

2. Codificarea si redactarea documentelor SMC

3. Controlul inregistrarilor

4. Actiuni corective

5. Actiuni preventive

6. Controlul produsului neconform

7. Accesul la informatii de interes public

8. Fluxul documentelor adresate Rectorului universitatii

9. Auditul intern al SMC

10. Derularea misiunii de audit public intern

11. Rezolvare reclamatii

12. Organizarea si realizarea operatiunilor de inventariere

II. PROCESE DE BAZA

PROCESE EDUCATIONALE - IF

13. Initierea, monitorizarea si evaluarea programelor de studii

14. Initierea si derularea disciplinelor facultative

15. Sondarea opiniei candidatilor la admiterea in universitate

16. Elaborare orar

17. Managementul disciplinei de educatie fizica de la facultatile de profil nesportiv

18. Evaluarea activitatii didactice de catre studenti

19. Comunicarea cu absolventii

20. Activitatea de consiliere a carierei in cadrul CICOC

21. Organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare

PROCESE EDUCATIONALE - INVATAMANT LA DISTANTA SI CU FRECVENTA REDUSA (ID/IFR)

22. Multiplicarea si distribuirea materialelor didactice ID / IFR

23. Monitorizarea planurilor de invatamant ID / IFR

24. Actualizarea periodica a materialelor didactice in tehnologie ID

25. Evaluarea performantelor cadrelor didactice din sistemul ID / IFR

26. Instruirea si perfecţionarea personalului ID / IFR

27. Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala

CERCETARE STIINTIFICA

28. Monitorizarea granturilor si contractelor de educatie si cercetare stiintifica cu finantare nationala

29. Monitorizarea proiectelor cu finantare internationala

30. Monitorizarea procesului de depunere a cererii de brevet de inventie la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

31. Infiintarea si desfiintarea unui centru de cercetare stiintifica din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universitatii Transilvania din Brasov

RELATII INTERNATIONALE

32. Incheierea acordurilor internationale de cooperare

RELATII INTERNATIONALE - PROCEDURI ERASMUS+

33. Derularea mobilitatilor de studii pentru studentii Universitatii Transilvania din Brasov in cadrul programului Erasmus+

34. Derularea mobilitatilor pentru stagii de plasament practic ale studentilor din Universitatea Transilvania din Brasov in cadrul programului Erasmus+

35. Derularea mobilitatilor personalului pentru predare din Universitatea Transilvania din Brasov in cadrul programului Erasmus+

36. Derularea mobilitatilor personalului pentru formare din Universitatea Transilvania din Brasov in cadrul programului Erasmus+

37. Derularea mobilitatilor de studii/ practica ale studentilor straini de la universitati din tarile programului Erasmus+ la Universitatea Transilvania din Brasov

38. Derularea mobilitatilor cadrelor didactice/ personalului de la universitatile/ institutiile din tarile programului Erasmus+ la Universitatea Transilvania din Brasov

39. Derularea mobilitatilor pentru studii/ practica ale studentilor proveniti din tari partenere la Universitatea Transilvania din Brasov in cadrul programului Erasmus+

40. Derularea mobilitatilor personalului pentru predare/ formare din tari partenere la Universitatea Transilvania din Brasov in cadrul programului Erasmus+

41. Desfasurarea stagiilor cercetatorilor straini in cadrul programelor doctorale si postdoctorale

III. PROCESE SUPORT

RESURSE UMANE

42. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice

43. Acoperirea activitatii didactice in regim plata cu ora

44. Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual didactic auxiliar si nedidactic

45. Emitere ordin / dispozitie de deplasare

46. Aprobarea si decontarea transportului de marfuri si persoane cu mijloacele auto ale universitatii

47. Evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic

48. Supravegherea starii de sanatate a angajatilor universitatii

49. Evaluarea riscurilor profesionale

50. Protectia maternitatii la locurile de munca

51. Elaborarea si gestionarea fiselor de post

52. Evaluarea colegiala a cadrelor didactice

STUDENTI

53. Instruirea studentilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru activitatile de laborator si practica si vizite in alte organizatii

54. Alocarea si plata burselor pentru studenti

55. Analiza ratei de abandon scolar

INFRASTRUCTURA (ACHIZITIA, GESTIUNEA BAZEI MATERIALE)

56. Procesul achizitii publice

57. Procesul de achizitii directe

58. Utilizarea echipamentelor din Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universitatii Transilvania din Brasov

59. Monitorizarea si controlul lucrarilor de investitiii, reabilitari si reparatii

60. Gestiunea datelor privind taxele platite de studenti

61. Derularea activitatilor de incasari si plati prin casieriile universitatii

62. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor

63. Acordarea avansului de deplasare si realizarea decontului de cheltuieli

64. Pastrarea si arhivarea documentelor financiar-contabile

65. Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli

66. Achizitii directe in cadrul directiei Camine - Cantine

67. Scoaterea din functiune / declasarea si casarea mijloacelor fixe si a bunurilor materiale din universitate

68. Incheierea acordurilor de parteneriat

BIBLIOTECA

69. Achizitia de documente

70. Catalogare, clasificare si indexare documente 

71. Acoperirea disciplinelor cu material didactic

72. Evidenta documentelor

73. Schimbul de publicatii

74. Organizare expozitii

75. Recenzarea si editarea manuscriselor la Editura Universitatii Transilvania din Brasov

SECRETARIAT

76. Eliberare documente de studii

77. Inmatricularea, reinmatricularea, exmatricularea si evidenta studentilor

78. Inregistrarea rezultatelor scolare ale studentilor

79. Emiterea de traduceri oficiale ale documentelor universitare proprii

  c. Formulare

1. Formular avize servicii de specialitate

2. Fisa laborator didactic

3. Conventie de practica


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior