Pagina Principala
>> Cercetare

Cercetare stiintifica

 

Cercetare Științifică

   
RAPORT CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - 2016

Universitatea Transilvania din Brașov are o structură comprehensivă, ce integrează ramuri de știință inginerești, sociale, umaniste, artistice, medicale, matematice, ale sportului și educației fizice. Cercetarea interdisciplinară este atât o reflectare firească a structurii organizaționale, cât și o direcție strategică de afirmare a instituției în plan regional și internațional.

741 de cadre didactice și 34 de cercetători au desfășurat în anul 2016 activități de cercetare științifică fundamentală, aplicativă și dezvoltare experimentală. Rezultatele indică o îmbunătățire a performanței, atât în ceea ce privește publicațiile științifice și brevetele de invenție, cât și în privința finanțării atrase prin granturi, proiecte ori prin contracte de cercetare și asistență tehnică.

Află mai multe ...

         
 
   ICDT - Institutul de Cercetare-Dezvoltare
     
    Cercetarea științifică din cadrul Universității Transilvania din Brașov este unul dintre pilonii majori de creștere și dezvoltare instituțională pentru orizontul 2014-2020. Ne propunem ca prin programe integrate de dezvoltare a resursei umane să valorificăm și să onorăm tradiția școlii brașovene în domenii de cercetare consacrate, dar și să susținem pătrunderea în câmpuri de cercetare emergente, cu un potențial ridicat de inovare.

Află mai multe ...

   
       
     Școala Doctorală Interdisciplinară  
       
    Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) organizează studii universitare de doctorat în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea Transilvania din Braşov (IOSUD-UTBv), care este condusă de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv).

Află mai multe ...

   
 
       
      Biroul de Management al Proiectelor  
       
    Biroul de Management al Proiectelor (BMP) este o structura suport, coordonată de Prorectoratul cu activitatea de cercetare și informatizarea.
Biroul de Management al Proiectelor oferă sprijin personalului Universității Transilvania din Brașov pentru elaborarea și implementarea proiectelor finanțate în cadrul PNCDI II/PNCDI III, a proiectelor internaționale și contractelor încheiate cu terți (companii și alte organizații naționale).

Află mai multe ...
 
       
         
 
   Biroul de Proprietate Intelectuală
   

   
Biroul de Proprietate Intelectuala este un birou cu atributii în domeniul proprietatii intelectuale si industriale, fiind un departament suport pentru structura de cercetare stiintifica si de învatamânt din cadrul Universitatii "Transilvania". Activitatea B.P.I. se desfasoara cu respectarea prevederilor legale privind protectia proprietatii intelectuale (drept de autor, inventii, marci, desene/modele).


 Află mai multe ...
   
     
     Incubatorul tehnologic și de afaceri ITA Pro-Energ
     
   
Incubatorul tehnologic şi de afaceri ITA Proenerg promovează iniţierea şi dezvoltarea de afaceri inovative, bazate pe tehnologii avansate, pentru a facilita transferul rezultatelor cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov către mediul de afaceri.
Incubatorul este o structură organizatorică special creată pentru a sprijini firmele noi, care doresc să-şi dezvolte afacerile în primii 3 ani de existenţă.


Află mai multe ...
   
       
    Comisia de etică în cercetarea social-umană
         
     
Codul de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare defineşte principii, norme de conduită şi stabileşte proceduri ce privesc proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din domeniul social-uman, dezvoltare tehnologică şi de inovare din universitate. Codul de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare social-umană este în consens şi se completează cu prevederile Codului de etică universitară.

 Află mai multe ...