PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
aprobat prin Hotărârea de Senat HS 15 din 07.03.2013, cursuri de Învăţământ la Distanţă, durata studiilor - 2 ani, 120 de credite

Misiune şi obiective
Misiunea programului de studii „Educație tehnologică” vizează cadrele didactice din învățământul preuniversitar care posedă o diplomă de licență. Absolventul acestui program de studii primește o diplomă de licență care îi dă posibilitatea să-și completeze postul ocupat cu orele disciplinei „Educație tehnologică”.

Obiectivele programului de licenţă implică obţinerea de competenţe ridicate în raport cu:
Competenţele de specialitate vizate  
• identificarea tipurilor de date, materiale, procese, tehnologii specifice domeniilor vizate;
• utilizarea unui sistem unitar de noţiuni, concepte, mărimi şi unităţi de măsură folosite în procesele tehnologice din diverse domenii de activitate;
• explicarea unor fenomene şi procese tehnologice prin intermediul unor modele variate;
• utilizarea tehnicii de calcul şi a sistemelor integrate în scopul proiectării, monitorizării, modelării şi al controlului evenimentelor din cadrul unor procese specifice domeniului de activitate;
• aplicarea algoritmilor din managementul resurselor umane (planificare, organizare, analiză, comunicare, acţiune, monitorizare, evaluare, feed-back) în  realizarea unor planuri de dezvoltare personală şi socio-profesională;
• participarea la dezvoltarea unei economii de piaţă funcţionale prin realizarea unor produse şi servicii de calitate, competitive;
• manifestarea unui comportament ecologic în domeniul resurselor şi al proceselor tehnologice. 

Competenţele didactice vizate 
• proiectarea unui sistem unitar de activităţi în vederea structurării ocaziilor de învăţare care conduc la dezvoltarea abilităţilor tehnologice la elevi;
• aplicarea algoritmilor din managementul resurselor umane în organizarea şi monitorizarea de activităţi eficiente la clasă;
• utilizarea de strategii didactice diverse adecvate grupului ţintă şi contextului local în scopul racordării orei de educaţie tehnologică la cotidian;
• construirea unei varietăţi de tipuri şi probe de evaluare adecvate fiecărei etape a procesului de învăţare;
• aplicarea unui sistem coerent de transferuri (intra – inter disciplinar, clasă – extraşcolar, trunchi comun – diferenţiere) în scopul formării la elevi a unor atitudini favorabile faţă de calitate, competitivitate şi antreprenoriat;
• promovarea unui management de calitate în cadrul şcolii ca instituţie.

Învăţământul la Distanţă
Forma de învăţământ la distanţă se caracterizează prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de activităţi specifice de tutorat (LEN 1/2011).
Învăţământul la distanţă este o formă de organizare a proceselor didactice care implică înlocuirea orelor de predare cu activităţi de studiu individual şi întâlniri periodice, desfăşurarea seminariilor prin sistem tutorial şi, obligatoriu, a tuturor activităţilor didactice care dezvoltă competenţe şi abilităţi practice (laborator, proiect) în sistem faţă în faţă (LEN 1/2011).

În cadrul Invăţământului la Distanţă planul de învăţământ este organizat în următoarele tipuri de activităţi:
- studiul individual (SI) este echivalentul activităţii de curs de la forma cu frecvenţă;
- activităţile tutoriale (AT) şi temele de control (TC) sunt echivalente cu activităţile de tip seminar de la forma cu frecvenţă;
- activităţile asistate (AA) sunt echivalente cu activităţile de tip laboratorproiect de la forma cu frecvenţă.

Dintre aceste activităţi, cele de tip AT şi AA implică prezenţa studenţilor la şcoală, cele de tip TC implică activitate pe platforma eLearning, iar SI implică studiul studentului pe materialul didactic.


Planul de învăţământ

 

Experiență profesională:
1. PROIECTUL PENTRU ÎNVATAMÂNTUL RURAL. Contract 720/ 04.10.2005 cu MEdC - UMPIR. Programul de studii: EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 2005-2007.
2. Proiect POSDRU ID 32629- Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră. Programul de studii: EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 2010-2012. 

Recomandări ale absolvenţilor programului de conversie profesională Educaţie Tehnologică (2010-2012)

Bazavan Mihaela

Berceanu (Nastase) Elena

Bogdan Corina Carmen - titularizare

Popp Miltiade

Tatu Silvia

Valea PetrePentru informaţii suplimentare:
info-dimi@unitbv