Admitere 2015

Admitere 2015 

Rezultate admitere 

În Universitatea “Transilvania” din Braşov admiterea candidaţilor la doctorat se face pe bază de competiţie în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 (cu modificările şi completările ulterioare) şi OMECS 3165/2015. Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează numai pentru forma de învăţământ cu frecvenţă cu bursă, cu frecvență cu taxă și cu frecvență redusă, cu taxă.

Înscrierile la DOCTORAT se efectuează, în zilele lucrătoare, în perioada 07-18 septembrie 2015, între orele 11.00 şi 15.00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29). Concursul de admitere la doctorat va avea loc în perioada 19-27 septembrie 2015. Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util.

Senatul universităţii va aproba excepţiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat.

Domeniile de doctorat pentru care se organizează examen de admitere la doctorat în Universitatea “Transilvania” din Braşov sunt următoarele: inginerie mecanica, inginerie industriala, ingineria materialelor, inginerie electrica, inginerie electronica si telecomunicatii, ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei, inginerie chimica, silvicultura, informatica, matematica, marketing, inginerie forestiera, inginerie si management, filologie, medicina, stiinta sportului si educatiei fizice si muzica.

Lista conducatorilor de doctorat pe facultati

Concursul de admitere conţine, pe lângă probele de specialitate, un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. Tematica probelor de specialitate şi bibliografia sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat până la data începerii perioadei de înscriere.

Concursul are loc sub formă de colocviu.

AU DREPTUL SĂ PARTICIPE la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
•    absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
•    absolvenţii studiilor efectuate în străinatate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa şi:
•    cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii romani, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara Romaniei se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
•    cetăţeni ai statelor care nu aparţin Uniunii Europene, numai pentru studii universitare de doctorat cu taxă. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Pentru înscriere candidaţii vor prezenta, într-un dosar plic, următoarele acte.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul semnat al viitorului conducător de doctorat.

Pentru anul universitar 2015/2016 au fost alocate 50 de locuri (granturi de studii), din care: 25 de locuri cu frecvență și 25 de locuri cu frecvență redusă. Pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă a fost alocat 1 loc (grant de studii) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și 3 locuri (granturi de studii) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.

La colocviul de admitere fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere de către candidat, pe baza consultării literaturii de specialitate română şi străină, a problematicii specializării respective; nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune; capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale, metodologice pe tema propusă de către acesta.

Admiterea la colocviu este condiţionată de promovarea unui examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională care se poate susţine la Centrul pentru învăţarea limbilor moderne din Universitate; sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică cetăţenii care provin dintr-o ţară în care limba oficială este una de circulaţie internaţională. Dacă un candidat a obţinut un certificat de competenţă lingvistică sau este licenţiat într-un program de studiu la o limba străină (domeniul filologie), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de aceea în care urmează să se efectueze doctoratul, comisia de doctorat verifică măsura în care cunoştinţele de specialitate, la data susţinerii concursului, permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocupările candidaţilor justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă.

Rezultatul concursului se consemnează într-un proces verbal care, împreună cu dosarul de înscriere al fiecărui candidat, se depune la Departamentul Doctorat imediat după încheierea concursului.

Media de admitere se obţine ca media aritmetică a notei obţinută la colocviul de admitere, a notei obţinută la examenul de disertaţie (acolo unde este cazul) si a mediei obţinută la examenul de licenţă.

Criteriile de alocare a locurilor bugetate pot fi consultate aici.

Criteriile de alocare a burselor de studii doctorale pot fi consultate aici.

Validarea rezultatelor concursului de admitere se face de către conducerea Şcolii Doctorale Interdisciplinare.
Înmatricularea candidaţilor admişi se face începând cu prima zi a anului universitar, prin Ordinul Rectorului.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat forma cu frecvenţă cu bursă, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

Contestaţiile privind admiterea la doctorat se adresează conducerii Universitaţii în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Aceasta rezolvă contestaţiile în termen de 5 zile. Decizia conducerii Universitaţii este definitivă. Înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se face prin dispozitia Rectorului, data înmatricularii fiind 1 octombrie 2015.

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituţia, forma de doctorat şi anul în care a fost susţinut.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul semnat al viitorului conducător de doctorat.

Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru doctoranzii cu frecvenţă cu taxă și cu frecvență redusă, pentru anul universitar 2015-2016 poate fi consultat  aici.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Doctorat, telefon 0268-413000 0268-413000 int. 237, 249 sau 131.