ȘCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ (SDI)

ADMITERE DOCTORAT 2016


Înaintea depunerii dosarului de înscriere la sediul Școlii Doctorale Interdisciplinare, vă rugăm să parcurgeți etapa premergătoare de

ÎNSCRIERE ONLINE 


În Universitatea “Transilvania” din Braşov admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare şi OMECS 3107/2016 privind Metodologia cadru de organizare a admiterii în ciclurile de studii universitare pentru anul universitar 2016-2017.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează prin concurs pentru următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă cu bursă (buget), cu frecvenţă fără bursă (buget), cu frecvență cu taxă, cu frecvență redusă fără taxă (buget), cu frecvență redusă cu taxă.

Metodologia de admitere la doctorat în cadrul IOSUD UTBv, sesiunea septembrie 2016, a fost discutată și aprobată aprobată în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 6/07/2016.

Calendarul Admiterii la Doctorat 2016

    Înscrierile la doctorat se efectuează în perioada 05-20 septembrie 2016, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 15.00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29).
    Concursul de admitere la doctorat (colocviul de specialitate) va avea loc în perioada 22-27 septembrie 2016.
    Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate / afișate în data de 30 septembrie 2016. Eventualele contestații se vor depune în data de 1 octombrie 2016 (interval orar 9-13, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare) și se vor analiza/soluționa în data de 2 octombrie 2016.
    Rezultatele finale se vor afișa în 2 octombrie 2016, iar înmatricularea candidaților admiși se va face cu data de 3 octombrie 2016.
   Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util. Senatul universităţii va aproba excepţiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat.

Domeniile de doctorat
pentru care se organizează concurs de admitere la doctorat în Universitatea Transilvania din Braşov sunt:

Nr. crt. Domeniul de doctorat    Nr. crt.  Domeniul de doctorat
 1  Inginerie mecanică   10
 Informatică
 2  Inginerie industrială   11  Matematică
 3  Ingineria materialelor   12
 Marketing
 4  Inginerie electrică   13  Inginerie forestieră
5
 Inginerie electronică şi telecomunicaţii   14  Inginerie şi management
 6  Ingineria sistemelor   15  Filologie
 7  Calculatoare şi tehnologia informaţiei   16  Medicină
 8  Inginerie chimică   17  Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
 9  Silvicultură   18  Muzică

 Lista Conducătorilor de doctorat, pe domenii și facultăți, poate fi consultată aici

sau pe pe site-ul universității la adresa http://www.unitbv.ro/doctorat/Domeniiconducatori.aspx  

În Universitatea Transilvania din Braşov un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenți doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat. Excepțiile motivate de la această regulă se aprobă de Senatul Universității Transilvania din Brașov.


Concursul are loc sub formă de colocviu de specialitate.

    Tematica probelor de specialitate şi bibliografia sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat până la data începerii perioadei de înscriere. Aceste informații se afișează la Departamentele Didactice în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat.

    Înscrierea la Concursul de admitere este condiţionată de existența unui Certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. La Universitatea Transilvania din Brașov, acesta se poate obține printr-un examen de competență lingvistică susţinut la Centrul pentru învăţarea limbilor moderne.

    Sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică candidații cetățeni ai unei ţări în care limba oficială este una de circulaţie internaţională și candidații care au absolvit un program de studii de licență sau de masterat într-o limbă de circulație (inclusiv absolvenții programelor de studii de licență din domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul SDI, tel. 0268-413000, int. 237, 249, 131