Doctorat > Admitere > Admitere 2016 > Acte necesare inscrierii


 Înaintea depunerii dosarului de înscriere la sediul Școlii Doctorale Interdisciplinare, vă rugăm să parcurgeți etapa premergătoare de
 ÎNSCRIERE ONLINE

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta, într-un dosar plic, următoarele acte:

 1.  cererea de înscriere și fişa de înscriere – formulare tip - disponibile la secretariatul SDI sau pe website-ul SDI (Anexa 1 și Anexa 2);
 2.  certificatul de competenţă lingvistică – fotocopie;
 3.  buletinul de identitate/cartea de identitate – fotocopie;
 4.  certificatul de naştere – copie legalizată;
 5.  certificatul de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie legalizată;
 6.  diploma de bacalaureat – copie legalizată;
 7.  diploma de studii superioare și foaia matricolă* – copii legalizate;
 8.  diploma de master și foaia matricolă** (dacă este cazul) – copii legalizate;
  *,** Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență (programe de studii integrate) sau disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016 pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior respective. Aceste documente trebuie să includă media anilor de studii și nota la examenul de licență/disertație.
 9.  curriculum vitae – semnat de candidat;
 10.  lista lucrărilor ştiinţifice elaborate/ publicate – semnată de candidat;
 11.  chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (250 de lei pentru domeniul de doctorat Medicină, 160 de lei pentru domeniul de doctorat Muzică și 150 de lei pentru celelalte domenii de doctorat).

Taxa de înscriere la concursul de admitere se plăteşte la Casieria din clădirea Rectorat (et. II, în zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 şi 13-14).
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate. Angajaţii universităţii vor achita jumătate din taxa stabilită şi vor prezenta o adeverinţă de salariat. Aceeaşi reducere se aplică şi în cazul copiilor angajaţilor universităţii care vor prezenta adeverinţa de salariat a părintelui.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul semnat al viitorului conducător de doctorat.