Doctorat > Admitere > Admitere 2016 > Candidati eligibili

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:

• absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa şi:

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere.

cetăţeni ai statelor terțe (care NU aparţin Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene), numai pentru studii universitare de doctorat cu taxă în condițiile prevăzute prin OMENCS 3855/2016, detailate în Instrucțiunile privind admiterea la doctorat a candidaților cetățeni străini din țări non UE. Participarea la concursul de admitere este condiționată de primirea Scrisorii de acceptare la studii, pe baza cererii și dosarului de candidatură înaintat de IOSUD către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Detalii accesibile la http://cnred.edu.ro/en/#citizenship-third-countries

Candidaţii care au fost exmatriculaţi anterior de la studii universitare de doctorat forma cu frecvenţă cu bursă au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.