Doctorat > Admitere > Admitere 2016 > Desfasurarea concursului

Concursul are loc sub formă de colocviu de specialitate.

Tematica probelor de specialitate şi bibliografia sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat până la data începerii perioadei de înscriere. Aceste informații se afișează la Departamentele Didactice în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat.

La colocviul de specialitate, fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere de către candidat, pe baza consultării literaturii de specialitate română şi străină, a problematicii specializării respective; nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat; capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale, metodologice pe tema propusă.

Comisia de admitere poate lua în considerare activitatea științifică anterioară a candidatului. În acest caz, comisia trebuie să anunțe procedura înainte de începerea perioadei de înscriere, printr-un afiș la avizierul Departamentului didactic.

În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de cea în care urmează să se efectueze studiile doctorale, comisia de doctorat verifică măsura în care cunoştinţele de specialitate, la data susţinerii concursului, permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocupările candidaţilor justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă.

Candidaţii care provin din state terţe UE pot susţine colocviul de specialitate în sistem video-conferinţă, cu acordul comisiei.

Rezultatul colocviului se consemnează într-un proces verbal care, împreună cu dosarul de înscriere al fiecărui candidat, se depune la SDI în ziua concursului sau ziua imediat următoare.

Media de admitere se obţine ca media aritmetică a notei obţinute la colocviul de admitere, a notei obţinute la examenul de disertaţie (acolo unde este cazul) și a mediei obținute la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor bugetate (fără taxă) și a burselor de studii doctorale conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o notă mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituţia, forma de doctorat şi anul în care a fost susţinut.