Admitere 2017

ADMITERE DOCTORAT 2017


În Universitatea Transilvania din Braşov, admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv OMENCS 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat în anul universitar 2017-2018.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pentru următoarele forme de învăţământ: bugetat cu frecvenţă cu bursă, bugetat cu frecvență fără bursă, cu frecvență cu taxă, cu  frecvență redusă cu taxă, cu frecvență redusă fără taxă (după caz).

Metodologia de admitere la doctorat în cadrul IOSUD-UTBv, sesiunea septembrie 2017, a fost discutată și aprobată în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 29/03/2017.


Înscrierile la doctorat se efectuează în perioada 4-19 septembrie 2017, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare - SDI (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29). 

Concursul de admitere la doctorat va avea loc în perioada 22-27 septembrie 2017. 

Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate / afișate în data de 29 septembrie 2017 pe site-ul SDI. Eventualele contestații se vor depune în data de 30 septembrie 2017 (interval orar 9:00 - 13:00, la secretariatul SDI) și se vor analiza - soluționa în data de 1 octombrie 2017. 

Rezultatele finale (după soluționare contestații) se afișează în data de 1 octombrie 2017.

Înmatricularea candidaților admiși se va face după semnarea contractelor de studii doctorale, ce se va desfășura în perioada 30 septembrie - 1 octombrie 2017.

Înmatricularea se face prin Decizie a Rectorului Universității Transilvania, începând cu 1 octombrie 2017.

Listele finale de admitere, cuprinzând candidații declarați admiși și înmatriculați, sunt cele generate după faza de înmatriculare.

Calendarul detaliat pentru sesiunea de admitere la doctorat 2017 este prezentat aici. Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util. Senatul Universităţii va aproba excepţiile de la calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate / pașaportului și a documentelor prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată notarial.

Observație importantă (conform Art.14.3 din OMEN 6102/15.12.2016): în vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original actele de studii corespunzătoare (diplome, adeverințe) sau  atestatul de recunoaștere (după caz).


Domeniile de doctorat pentru care se organizează concurs de admitere la doctorat în Universitatea Transilvania din Braşov sunt:

Nr. crt. Domeniul de doctorat    Nr. crt.  Domeniul de doctorat
 1  Inginerie mecanică   10
 Informatică
 2  Inginerie industrială   11  Matematică
 3  Ingineria materialelor   12
 Marketing
 4  Inginerie electrică   13  Inginerie forestieră

 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale   14  Inginerie şi management
 6  Ingineria sistemelor   15  Filologie
 7  Calculatoare şi tehnologia informaţiei   16  Medicină
 8  Inginerie chimică   17  Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
 9  Silvicultură   18  Muzică

Lista conducătorilor de doctorat, pe domenii de doctorat și facultăți, poate fi consultată 
pe website-ul universității la adresa  http://www.unitbv.ro/doctorat/Domeniiconducatori.aspx

În Universitatea Transilvania din Braşov, un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenți-doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat. Excepțiile motivate de la această regulă se aprobă de Senatul universitar. Pentru a obține această derogare, conducătorii de doctorat în cauză vor depune în timp util la SDI o solicitarea scrisă, motivată, care va fi analizată - avizată de CSUD-UTBv înaintea transmiterii către Senat. Procedura trebuie finalizată cu decizia Senatului până la începerea sesiunii de admitere (termen limită 1.09.2017). Cererile care nu se vor încadra în termen vor fi respinse de drept.


Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (una sau mai multe probe specifice domeniului de doctorat). 

Tematica şi, după caz, temele propuse pentru concursul de admitere şi bibliografia pentru examen sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat până la data de 21 iulie 2017. Aceste informații se transmit la SDI în format electronic (limba română și limba engleză) în vederea centralizării și postării pe website-ul SDI şi se afișează în format tipărit la avizierele departamentelor didactice în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat.

Înscrierea la concursul de admitere este condiţionată de existența unui Certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. La Universitatea Transilvania din Brașov, acest certificat se poate obține printr-un examen de competență lingvistică susţinut la Centrul pentru învăţarea limbilor moderne (http://cilm.ro/). 

Sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică candidații cetățeni ai unei ţări în care limba oficială este una de circulaţie internaţională și candidații care au absolvit un program de studii de licență sau de masterat într-o limbă de circulație (inclusiv absolvenții programelor de studii de licență din domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate).


Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul SDI, tel. 0268-413000, int. 131, 237, sau prin e-mail la adresa d-doctorat@unitbv.ro