Doctorat > Admitere > Admitere 2017 > Acte necesare inscrierii

Documente necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor accesa platforma de admitere on-line pentru preînregistrare și vor prezenta ulterior, la secretariatul SDI, într-un dosar plic, următoarele acte:

1. cererea de înscriere și fişa de înscriere (formulare tip) disponibile la secretariatul SDI sau pe website-ul SDI (Anexa 1 și Anexa 2); 

2. certificatul de competenţă lingvistică – fotocopie;

3. cartea de identitate – fotocopie;

4. certificatul de naştere – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul; 

5. certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul; 

6. diploma de bacalaureat – copie legalizată sau copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul; 

7. diploma de licenţă sau echivalentă și foaia matricolă* – copii legalizate sau copii realizate și certificate la SDI conform cu originalul; 

8. diploma de master și foaia matricolă** (dacă este cazul) – copii legalizate sau copii realizate și certificate la SDI conform cu originalul;

*,** Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență (programe de studii integrate) sau disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016-2017, pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior absolvite. Aceste documente trebuie să includă media anilor de studii de licenţă și media la examenul de licență/disertație. 

9. curriculum vitae – asumat prin semnarea de către candidat;

10. lista lucrărilor ştiinţifice elaborate/publicate – asumată prin semnarea de către candidat; 

11. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în cuantumul aprobat de Senatul universitar.


Taxa de înscriere la concursul de admitere se plăteşte la Casieria universităţii (clădirea Rectorat, et. II), în zilele lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 şi 13-14. Alternativ, taxa de înscrire se poate plăti prin transfer bancar, inclusiv prin facilitățile de plată on-line, cu condiția de a prezenta la înscriere un document doveditor. Detaliile de plată prin transfer bancar sunt postate pe website-ul SDI (http://www.unitbv.ro/doctorat/Programededoctorat/Platataxascolarizare.aspx).

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, pe baza unor documente doveditoare. Angajaţii universităţii vor achita jumătate din taxa stabilită şi vor prezenta o adeverinţă de salariat. Aceeaşi reducere se aplică şi în cazul copiilor angajaţilor universităţii (alţii decât personalului didactic și didactic auxiliar), care vor prezenta adeverinţa de salariat a părintelui. 


Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul viitorului conducător de doctorat, exprimat prin semnarea cererii (Anexa 1) şi fişei (Anexa 2) de înscriere.