Desfasurare concurs

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formă de examen de specialitate (una sau mai multe probe specifice domeniului de doctorat). 

Tematica şi, după caz, temele propuse pentru concursul de admitere şi bibliografia pentru examen sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de doctorat până la data de 21 iulie 2017. Aceste informații se transmit la SDI în format electronic (limba română și limba engleză) în vederea centralizării și postării pe website-ul SDI şi se afișează în format tipărit la avizierele departamentelor didactice în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat.

Examenul de specialitate se organizează pentru fiecare temă de doctorat (indicată de candidat în cererea şi fişa de înscriere) şi se susține în fața unei comisii de admitere. Comisia de admitere este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de președinte, și alți 3 membri, conducători de doctorat sau specialiști în domeniu cu titlul științific de doctor. Comisiile se alcătuiesc pentru fiecare temă de doctorat în parte, prin completarea unei fișe de către conducătorii de doctorat. Fișele cu propunerile de comisii se centralizează la departamentele didactice în care activează conducătorii, se vizează de către directorul de departament și se înaintează la SDI pentru avizare, conform calendarului admiterii.

La examenul de specialitate, fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere de către candidat (pe baza consultării literaturii de specialitate) a problematicii specializării respective, nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat şi respectiv capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice pe tema propusă. Modalitatea de evaluare, prin una sau mai multe probe a cunoștințelor de specialitate, precum și specificul acestora funcție de domeniul de doctorat, vor fi publicate pe site-ul SDI şi al facultăților.

În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de cea în care urmează să se efectueze studiile doctorale, comisia de admitere verifică măsura în care cunoştinţele de specialitate permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocupările candidatului justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă.

În vederea desfășurării examenului de specialitate, dosarele candidaților înscriși se preiau, sub semnătură, de către conducătorii de doctorat / un delegat împuternicit de departamentul la care se desfășoară examenul. Rezultatul examenului de specialitate se consemnează într-un proces verbal (conform modelului pus la dispoziție de SDI), care, împreună cu dosarul de înscriere al fiecărui candidat, se depune la SDI în ziua concursului sau în ziua imediat următoare.

Candidaţii care provin din alte țări pot susţine examenul de specialitate în sistem video-conferinţă, cu acordul comisiei de admitere.

Media de admitere la doctorat se obţine ca medie aritmetică dintre:
a) media obţinută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
b) media obținută la examenul de disertație  (unde este cazul);
c) media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice. Candidații care obțin la examenul de specialitate o medie mai mică de 8 (opt) sunt declarați respinși.

În Universitatea Transilvania din Braşov, un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenți-doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat. Excepțiile motivate de la această regulă se aprobă de Senatul universitar. Pentru a obține această derogare, conducătorii de doctorat în cauză vor depune în timp util la SDI o solicitarea scrisă, motivată, care va fi analizată - avizată de CSUD-UTBv înaintea transmiterii către Senat. Procedura trebuie finalizată cu decizia Senatului până la începerea sesiunii de admitere (termen limită 1.09.2017). Cererile care nu se vor încadra în termen vor fi respinse de drept.