Doctorat > Prezentare > Scoala Doctorala Interdisciplinara > Misiune & obiective


Misiunea Școlii Doctorale Interdisciplinare (SDI) din IOSUD-UTBv este de a dezvolta activităţi de educație la nivel de doctorat, precum și activităţi de cercetare în domeniile de competență identificate prin domeniile de doctorat acreditate.

Viziunea ce conduce activitatea SDI către formularea şi îndeplinirea misiunii prezentate se întemeiază pe următorii piloni:
a)  dezvoltarea cercetării ştiinţifice din SDI este în relaţie cu tendinţele de dezvoltare la nivel calitativ superior a activităţii de cercetare, cu cerinţele societăţii în general şi cu cele ale comunităţii locale - Regiunea 7 Centru, în special;
b)  dezvoltarea cercetării interdisciplinare în corelație cu structura comprehensivă a universității, asigurând valorificarea capacității de cercetare în domeniile de competență identificate, precum și în domenii interdisciplinare;
c)  dezvoltarea de noi direcții de cercetare în SDI, cu impact științific, economic şi socio-cultural, contribuind la soluționarea problemelor actuale ale societății, dar și la dezvoltarea unor cercetări cu impact pe termen lung asupra acesteia.

Strategia şi obiectivele SDI sunt legate de dezvoltarea de cercetări  cu  vizibilitate  la  nivel  național  și  internațional,  în  contextul  integrării  României  în structurile europene. Acestea pot fi formulate sintetic, astfel:
• dezvoltarea de activităţi de cercetare - dezvoltare - inovare în domenii interdisciplinare;
• diseminarea rezultatelor studiilor, invențiilor și inovațiilor către societate;
• dezvoltarea de parteneriate care să asigure o colaborare cu instituții publice și private de cercetare;
• concentrarea  cadrele  didactice  cu  preocupări  ştiinţifice  în  direcţii  de  cercetare orientate către nevoile actuale ale societății româneşti;
• folosirea  bazei  materiale  a  Institutului  de  Cercetare  Dezvoltare  al  UTBv  şi eficientizarea formativ - creativă a educației și cercetării la nivelul ciclului de doctorat;
• perfecţionarea  cadrelor  didactice  prin  strategii  de  documentare  şi  schimburi  de experienţă în instituții similare din ţară şi străinătate;
• dezvoltarea de programe de cercetare şi cooperare cu alte instituţii;
• selecţia doctoranzilor și post-doctoranzilor pe criterii valorice, bazate pe competenţe cognitive ale candidaţilor înscrişi la examenul de admitere;
• dezvoltarea capacităţilor intelectuale, de autoevaluare, a abilităţilor de cercetare şi stimularea participării doctoranzilor la manifestări specifice naţionale şi internaţionale.