Programul de pregatire universitara avansata

Programul de studii universitare de doctorat are două componente:

a) programul de pregătire universitară avansată, desfăşurat prin pregătirea în formaţiuni de studiu şi/sau individuală, în funcţie de domeniul de doctorat; 

b) programul individual de cercetare ştiinţifică, desfăşurat sub îndrumarea conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare. 

Programul de pregătire universitară avansată cuprinde 60 de credite transferabile ECTS, repartizate pe două semestre. În domeniul Medicină, studiile universitare de doctorat totalizează 240 ECTS, din care, 60 credite pentru programul de pregătire universitară avansată. Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare pot fi recunoscute ca echivalente cu cele ale unui program de pregătire avansată atunci când profilul masteratului de cercetare corespunde profilului disciplinar al domeniului doctoratului. Echivalarea este decisă de C-SDI. 

Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe baza planului de învăţământ întocmit de C-SDI şi aprobat de CSUD-UTBv. Durata cumulată a acestuia nu poate depăşi 3 luni, cu excepţia programelor de studii universitare de doctorat în domeniul Medicină.

Programul de pregătire universitară avansată este alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii, proiecte, laboratoare şi respectiv activităţi de pregătire individuală incluse în modulul de pregătire pentru competențe de specialitate.

Ponderea fiecărei categorii de activităţi desfăşurată de studenţii doctoranzi în cadrul programului de pregătire avansată, precum şi corelarea activităților se stabileşte în cadrul SDI, cu accent pe învăţarea prin cercetare.

Planul de învăţământ pentru programul de pregătire universitară avansată - modulul de pregătire pentru competențe transversale - cuprinde 8-10 ore didactice pe săptămână (cursuri și aplicații). O parte din disciplinele planului de învăţământ pot avea regim opţional. Finalizarea studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examen sau colocviu.

Modulul de pregătire pentru competențe de specialitate constă din susținerea a 3 examene la discipline de specialitate specifice domeniului de doctorat, în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare, evaluarea făcându-se cu note.

Activităţile (examenele) din modulul de pregătire pentru competențe de specialitate se planifică de către conducătorul de doctorat împreună cu studentul doctorand, se avizează de C-SDI şi se aprobă de CSUD-UTBv, la începutul fiecărui an universitar. Evidenţa activităţilor corespunzătoare acestui program se înregistrează conform formularelor furnizate de SDI.

În cazul absolvenţilor unui masterat de cercetare în domeniul tematic şi disciplinar al unui program de studii universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale, programul de pregătire avansată poate fi considerat echivalent cu masterul de cercetare, iar studentul doctorand respectiv poate fi admis direct în programul individual de cercetare științifică, pe baza criteriilor aprobate de C-SDI.