Dosarul de doctorat

Documente necesare pentru întocmirea dosarulului de doctorat

Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD-UTBv cu regim permanent. Acesta se încarcă pe Platforma națională informatică pentru verificare teze și încărcare dosare.

Dosarul de doctorat va conține următoarele documente, în format electronic (conform Anexei 1 la OMECNS 3482 / 24.03.2016):

a) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand; 

b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand; 

c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul; 

d) CV-ul studentului-doctorand; 

e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat; 

f) contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale, după caz. Acestea pot include, în funcţie de caz, următoarele: cereri de modificare a titlului tezei de doctorat, cereri de prelungire sau întrerupere, de schimbare a conducătorului ştiinţific de doctorat etc. Datele personale, cu excepția numelui, nu vor fi vizibile public;

g) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii; 

h) copie scanată după declaraţia semnată în original de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5) - (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011. 

i) cel puțin un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;

j) referat întocmit de școala doctorală, preliminar susținerii publice a tezei, și documente care atestă parcursul programului de studii (programul de pregătire universitară avansata - PPUA, procesele  verbale de susţinere a rapoartelor de cercetare ştiinţifică); 

k) propunerea componenţei comisiei de susținere publică, formulată de conducătorul de doctorat și aprobată de CSUD; 

l) CV-urile membrilor comisiei de susținere publică; 

m) decizia de numire a comisiei de susținere publică; 

n) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere;

o) anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de școala doctorală; 

p) adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la biblioteca universităţii;

q) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic; 

r) referatul de acceptare din partea conducătorului de doctorat; 

s) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii oficiale a tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale; 

t) procesul-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat și anexa cu întrebări și răspunsuri, care conține propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susținerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoțită de o adresă certificând durata înregistrării și buna ei conservare (opțional);

u) rezumatul tezei de doctorat; 

v) teza de doctorat şi anexele sale; 

w) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, după caz, și copii scanate ale respectivelor publicații; 

x) declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat; 

y) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MENCS.