Procedura de sustinere publica


Procedura de susţinere publică a tezelor de doctorat


Hotărâre CSUD nr. 13/8.12.2016: Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv) a stabilit ca începând cu data de 1 octombrie 2017, pentru ca tezele de doctorat să poată intra în procedura de susţinere publică, definită conform prevederilor legale în vigoare, este necesară analiza (prezentarea) preliminară a acestora în cadrul unui colectiv format din conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare şi alţi specialişti în domeniu din facultate/departament/centru de cercetare. Observaţiile şi propunerile asupra structurii - conţinutului lucrării vor fi menţionate într-un raport de analiză preliminară, semnat de toţi cei prezenţi, iar modificările/completările corespunzătoare se vor insera în teza de doctorat anterior depunerii tezei la secretariatul SDI în vederea demarării procedurilor de analiză a similitudinilor şi evaluare a tezei de către comisia de îndrumare. 
Totodată, se recomandă ca analiza (prezentarea) preliminară să se efectueze şi în cazul tezelor de doctorat care vor intra în procedura de susţinere publică până la termenul menţionat anterior.

I. Dispoziții generale

1. Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice material preluat.
2. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză.
3. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de doctorat de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

II. Etape și termene legale în vederea susținerii publice a tezei de doctorat

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat trebuie parcurse următoarele etape:

1. Depunerea de către studentul-doctorand la Secretariatul SDI a tezei de doctorat în format electronic şi a cererii de demarare a procedurilor de analiză a similitudinilor şi evaluare a tezei de către comisia de îndrumare (Anexa 1a, însoțită, conform cerințelor, de lista publicațiilor elaborate) - înainte cu circa 30 de zile de data estimată a presusținerii în comisia de îndrumare; SDI emite un document justificativ, înregistrat în registrul de evidență SDI (număr/dată înregistrare), prin care confirmă predarea tezei în format electronic (Anexa 1b).

2. Realizarea analizei de similitudini de către SDI utilizând un program recunoscut de  CNADTCU (minim un raport de similitudini). Raportul de similitudini se va analiza de către conducătorul de doctorat, care va întocmi  o rezoluție (Anexa 2) prin care admite / nu admite lucrarea în vederea presusţinerii. Raportul (rapoartele) de similitudini și rezoluția conducătorului de doctorat se includ în Dosarul de doctorat. Analiza de similitudini se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la depunerea tezei în format electronic la SDI.

3. Verificarea și certificarea de către secretariatul SDI a îndeplinirii de către doctorand a tuturor obligaţiilor din programul de pregătire și a existenței documentelor justificative pentru eventualele modificări ale titlului tezei de doctorat; titlul tezei ce se va presusține în comisia de îndrumare este titlul final ce NU se mai poate modifica.

4. Eliberarea de către SDI a avizului de presusținere a tezei în comisia de îndrumnare (pentru tezele admise în etapa II.2, cu condiția avizului secretariatului privind îndeplinirea în totalitate a programului de pregătire și cerințelor privind documentarea modificării titlului tezei, orice modificare pe parcurs a titlului tezei se face pe bază de cerere a studentului doctorand, avizată și justificată de către conducătorul de doctorat și aprobată de Consiliul SDI). 

5. Presusţinerea tezei în comisia de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice. Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și Acordul membrilor comisiei de îndrumare, care se consemnează în procesul verbal al sedinţei de presusţinere (Anexa 3), se depun la SDI și se vor include în Dosarul de doctorat. Durata maximă de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 zile.

6. Depunerea la SDI, de către conducătorul de doctorat, înainte cu circa 45 de zile de susținerea publică, a propunerii privind componența comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (Anexa 7), însoțită de următoarele documente necesare pentru emiterea Ordinului Rectorului privind numirea comisiei de doctorat (în 2 exemplare):
• procesul verbal al sedinţei de presusţinere în comisia de îndrumare (care include acordul membrilor comisiei de îndrumare și semnăturile în original), înregistrat la facultatea / departamentul unde a avut loc presusținerea;
• referatul conducătorului de doctorat de analiză și acceptare a tezei;
• declarația de autenticitate semnată de studentul-doctorand și conducătorul de doctorat (Anexa 4);
• curriculum vitae al fiecărui membru din comisia de susținere publică a tezei de doctorat (cu semnătura în original).

7. Depunerea oficială a tezei de doctorat la secretariatul SDI, cu minim 30 de zile înainte de data estimată a susținerii publice, ce implică predarea următoarelor documente:
A. în format tiparit
• teza de doctorat (inclusiv anexele - dacă este cazul), redactată conform modelului (Anexa 5); declaraţia de autenticitate se anexează în teză, semnată în original, la sfârşitul acesteia; Teza va fi exemplar tipărit complet (conținând incusiv anexele și declarația de autenticitate semnată în original, legată la sfîrșitul acesteia ca parte integrantă a tezei), legat compact cu coperta tare (hardcover) - 1 exemplar;
• rezumatul tezei de doctorat, redactat conform modelului (Anexa 6) - 1 exemplar;
• rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudini - 2 exemplare;
• curriculum vitae al studentului-doctorand, semnat pe fiecare pagină  - 2 exemplare;
• lista publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale (publicate sau acceptate pentru publicare), semnată de doctorand – 2exemplare;
• dovada depunerii tezei de doctorat la Biblioteca UTBv (Pentru eliberarea acestei dovezi la Bibliotecă se va preda 1 exemplar tipărit al tezei, legat compact cu copertă tare (hardcover) în formă definitivă. Teza va conține anexele (dacă este cazul) + declarația de autenticitate completată, semnată în original și anexată la sfîrșitul acesteia, ca parte integrantă a tezei. Teza depusă la bibliotecă va fi însoțită de CD-ul aferent (conținând în format digital PDF securizat la printare și copiere textul integral al tezei cu anexe și declarația de autenticitate cu semnături în original și scanată).
B. în format digital (2  CD/DVD-uri)
• teza de doctorat (inclusiv anexele și declarația de autenticitate semnată în original și scanată) în format PDF nesecurizat;
• rezumatul tezei de doctorat (PDF nesecurizat);
• curriculum vitae al studentului-doctorand, semnat și scanat;
• copii scanate ale publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale;
• curriculum vitae al fiecărui membru din comisia de susținere publică a tezei de doctorat.

8. Verificarea și certificarea de către SDI a îndeplinirii de către doctorand a tuturor obligaţiilor din programul de pregătire și a etapelor procedurale 1-5. SDI elaborează un Referat preliminar susținerii publice, ce constituie piesă a Dosarului de doctorat.

9. Emiterea deciziei (Ordinul Rectorului) de numire a comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat.

10. Depunerea de către studentul-doctorand la SDI a cererii pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei (Anexa 8). Cererea se depune cu minim 24 de zile înaintea datei susținerii (pentru a putea respecta cerințele privind afișarea anunțului susținerii publice cu minim 20 zile înainte de aceasta).

11. Întocmirea de către SDI a Anunțului pentru susținerea publică a tezei de doctorat și afișarea acestuia, inclusiv prin postarea pe site-ul UTBv, cu minim 20 zile înaintea susținerii publice. Anunțul va include data, locația și ora de susținere, conducătorul de doctorat, precum și locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit (Biblioteca UTBv). Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format digital, CV-ul doctorandului şi CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat (sau link-uri către acestea) sunt afişate pe site-ul IOSUD-UTBv.

12. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.

13. Depunerea la sediul SDI de către conducătorul de doctorat, sau un alt membru desemnat de președintele comisiei, a documentelor susținerii publice (Proces verbal privind desfășurarea ședinței cu anexă de întrebări și răspunsuri, Proces verbal privind rezoluția comisiei de doctorat, alte documente după caz). 

14. Completarea cu documentele necesare a Dosarului de doctorat de către doctorand, inclusiv Declarația privind opțiunile de publicare a tezei (Anexa 9) - 2 exemplare.


Obs. Pentru tezele în cotutelă, documentele anterior indicate (unde este cazul) trebuie elaborate/avizate de ambii conducători de doctorat.

Procesele verbale de susţinere publică se ridică de la SDI înainte cu 1 zi, max. 2, de susţinerea publică.

În funcţie de prevederile contractului de studii doctorale, susţinerea publică este condiţionată de plata unor taxe, după caz (ex. taxă de susţinere, diferenţă taxă şcolarizare). 

TAXA DE SUSŢINERE: 200 EUR (conform HS nr. 41/12.02.2016), în lei la cursul BNR (se plăteşte înainte cu 1 zi, max. 2, de susţinerea publică).

Pe toate materialele întocmite (rezumate, teză de doctorat etc.) este obligatoriu ca titlul tezei de doctorat să corespundă cu titlul tezei trecut în Ordinul de numire a comisiei de doctorat.

Se recomandă ca pe CD-uri să se scrie următoarele:
    • Universitatea Transilvania din Braşov;
    • Numele şi prenumele doctorandului (ca în Ordinul de numire a comisiei de doctorat);
    • Data susţinerii.

TOATE DOCUMENTELE SE DEPUN LA SEDIUL SDI ÎN MAXIM 1 SĂPTĂMÂNĂ DE LA SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT.