Επίδραση Νεφών στην Ηλιακή Ακτινοβολία - Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • O1. Συνεργασία μεταξύ δύο Ερευνητικών ιδρυμάτων, ένα από την Κύπρο και ένα από τη Ρουμανία.
  • O2. Αναγνώριση, ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων νεφών βάσει των χαρακτηριστικών τους, όπως εξάγονται από εικόνες του ουρανού.

  • O3. Αξιολόγηση και υπολογισμός της επίδρασης των νεφών στις συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας.
  • O4. Ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου για τον υπολογισμό της μεταβολής των συνιστωσών της ηλιακής ακτινοβολίας υπό συνθήκες νέφωσης.

  • O5. Πιθανή μελλοντική αναβάθμιση του μοντέλου με την ενσωμάτωση του υπολογισμού της κίνησης των νεφών, για την πρόβλεψη της ηλιακής ακτινοβολίας σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

 

Οι ειδικοί επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του έργου είναι:

  • O1. Ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των νεφών χρησιμοποιώντας εικόνες από μια κάμερα τύπου “all-sky camera” βάσει των χαρακτηριστικών των νεφών στις εικόνες.

  • O2. Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου για τον υπολογισμό της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στις τέσσερις συνιστώσες (άμεση, ολική, διάχυτη και υπεριώδης) σε συνθήκες νέφωσης, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα εισόδου τις εικόνες που καταγράφονται από την κάμερα.

  • O3. Αξιολόγηση των μοντέλων που αναπτύχθηκαν βάσει μετρήσεων της ηλιακής ακτινοβολίας που καταγράφηκαν στη Λεμεσό και στο Μπρασόβ.