Editura Universitatii Transilvania din Brasov > Pentru autori > Consiliul Editorial

Consiliul Editorial are următoarea componență
 
Prorector cu activitatea didactică Mihaela Gheorghe
Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică
Carmen Buzea
Coordonator Editură Răzvan Săftoiu
Director Bibliotecă Mihai Ignat
Consilier editorial
 
Reprezentanţi ai facultăţilor desemnaţi pe baza domeniilor fundamentale
 
Construcţii Marius Florin Botiş
Design de produs şi mediu Simona Lache
Drept Andreea Cătălina Ciurea
Ingineria lemnului Lidia Gurău
Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor Doru Ursuţiu
Inginerie tehnologică şi management industrial Andrea Deaconescu
Litere Oana Tatu
Georgeta Moarcăs
Matematică şi informatică Radu Păltănea
Medicină Diana Ţînţ
Muzică Petre Marcel Vârlan
Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei Mariela Pavalache-Ilie
Sociologie şi comunicare Gabriela Rățulea
Ştiinţa şi ingineria materialelor Liana Sanda Balteş
Ştiinţe economice Ileana Tache

Consiliul editorial are următoarele atribuţii
- defineşte şi promovează politica editorială a UniversităţiiTransilvania din Braşov;
- aprobă apariţiile editoriale pe baza Planului editorial anual elaborat de facultăţi;
- solicită, pentru fiecare apariţie editorială, recenzii de specialitate şi le verifică. Cel puţin unul dintre referenţi trebuie să fie cadru didactic activ al Universităţii Transilvania din Braşov, în conformitate cu domeniul fundamental căruia îi aparţine lucrarea.
- comunică în scris autorului, pe baza recenziilor nefavorabile, decizia de a nu publica lucrarea. Decizia este însoţită de copii anonimizate ale recenziilor. Manuscrisul şi recenziile în original se reţin în arhiva Editurii.
- elaborează bugetul anual de venituri şi cheltuieli al editurii, pe care îl supune aprobării Consiliului de Administraţie, ca parte componentă a bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Universităţii Transilvania din Braşov.