Decanul are urmatoarele atributii:

 1. Formuleaza strategia de dezvoltare a facultatii si asigura cadrul si instrumentele de implementare a acestei strategii, conform cu Planul Managerial
 2. Prezinta anual un raport Consiliului Facultatii privind starea facultatii si stadiul indeplinirii Planului Managerial, conform cu strategia de dezvoltare a facultatii
 3. Conduce sedintele Consiliului Facultatii si aplica hotararile Rectorului, Consiliului de Administratie si Senatului Universitar
 4. Desemneaza prodecanii
 5. Reprezinta facultatea in Consiliul de Administratie al universitatii
 6. Reprezinta facultatea in relatiile cu terti
 7. Coordoneaza implementarea sistemului de evaluare si asigurare a calitatatii proceselor academice din facultate
 8. Coordoneaza activitatile specifice ale prodecanilor si secretariatului facultatii

Prodecanul cu activitatea didactica si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii:

 1. Coordoneaza, impreuna cu directorii de departamente activitatea didactica, indeplinirea standardelor de calitate si propune Consiliului Facultatii masuri de remediere a deficientelor in domeniul activitatii didactice
 2. Raspunde impreuna cu coordonatorii programelor de studiu de procesul de evaluare a programelor de studiu, de armonizare a curriculei acestora cu cea a programelor similare si de elaborarea dosarelor de autoevaluare
 3. Prezinta, periodic, in Consiliul Facultatii, rapoarte privind activitatile didactice
 4. Raspunde de intocmirea orarelor si urmareste modul de indeplinire a acestora
 5. Coordoneaza, impreuna cu coordonatorii programelor de studiu, activitatea de finalizare a programelor de studiu si de elaborarea a lucrarilor de licenta si de diploma
 6. Raspunde de activitatile didactice ale programelor de studiu de licenta si master
 7. Asigura cadrul si desfasurarea proceselor de evaluare a activitatilor didactice din facultate
 8. Intocmeste programul de elaborare si multiplicare a cursurilor si indrumarelor de lucrari practice (laboratoare)
 9. Coordoneaza activitatea de protectia muncii si PSI
 10. Indeplineste alte atributii stabilite de decan

Prodecanul cu activitatea cercetare stiintifica si informatizarea are urmatoarele atributii:

 1. Coordoneaza, impreuna cu directorii de departamente, activitatea de cercetare, indeplinirea standardelor minimale din fisa FRACS si propune Consiliului Facultatii masuri de remediere a deficientelor in domeniul activitatii de cercetare
 2. Coordoneaza organizarea si desfasurarea manifestarilor stiintifice, intocmeste, impreuna cu cadrele didactice din facultate direct implicate, calendarul manifestarilor stiintifice din facultate
 3. Organizeaza, la propunerea membrilor facultatii, intalniri cu personalitati ale stiintei / tehnicii
 4. Organizeaza activitatea de promovare a rezultatelor cercetarii din facultatii prin popularizarea programelor de cercetare stiintifica
 5. Coordoneaza organizarea si realizarea bazei de date referitoare la evidenta contractelor de cercetare, a articolelor, a doctoranzilor si a postdoctoranzilor
 6. Coordoneaza si organizeaza activitatile IT din facultate – pagina de internet a facultatii, sistemul de informatizare a facultatii
 7. Sprijina activitatile de stiintifice ale studentilor, masteranzilor
 8. Sprijina activitatea de evaluare stiintifica a Buletinului Universitatii
 9. Este purtatorul de cuvant al facultatii in relatia cu presa
 10. Indeplineste alte atributii stabilite de decan

Prodecanul cu activitatea cu activitatea studentilor si legatura cu mediul economic si socio-cultural si internationalizare are urmatoarele atributii:

 1. Raspunde de activitatile sociale si educative din caminele studentesti
 2. Se ocupa de repartizarea studentilor in camine
 3. Raspunde de activitatile sociale si educative intreprinse impreuna cu studentii
 4. Coordoneaza practica studentilor
 5. Coordoneaza activitatea ALUMNI la nivel de facultate
 6. Coordoneaza activitatea de informare, consiliere si orientare in cariera
 7. Raspunde impreuna cu coordonatorii de programe de studiu de practica studentilor
 8. Elaboreaza strategia de internationalizare a facultatii
 9. Coordoneaza si organizeaza activitatea de promovare a imaginii facultatii
 10. Indeplineste alte atributii stabilite de decan