Incubatorul Tehnologic si de Afaceri ITA Pro-Energ > Acces in incubator

   

  ACCES ÎN INCUBATOR


  • Acte necesare pentru accesul în incubator
  • Principalii paşi necesari deschiderii unei firme
  • Structura orientativă a planului de afaceri 


  Acte necesare pentru accesul în incubator

  Documentaţia necesară admiterii agenţilor economici în incubator va cuprinde:

      a) cerere semnată de reprezentantul legal al agentului economic

      b) fişa de admitere în Incubatorul ITA PRO-ENERG

     c) actul constitutiv al societăţii comerciale şi eventuale acte adiţionale (în copie)

     d) certificatul de înregistrare şi certificatele constatatoare, eliberate de Oficiul Registrului

         Comerţului (în copie)

      e) planul de afaceri pentru următorii 3 ani

      f) situaţiile financiare, dacă este cazul (în copie)

         g) declaraţie pe proprie răspundere privind bonitatea societăţii şi a asociaţilor. 


   
  Principalii paşi necesari deschiderii unei firme

       1.    Constituire dosar cu actele necesare:

  • - Acte de identitate (original şi copie) ale asociaţilor fondatori
  • - Act de proprietate şi copie act identitate proprietar care pune la dispoziţie spatiul pentru sediul social al societăţii
  • - Contract de închiriere/comodat pentru spaţiul necesar sediului social
  • - Act constitutiv şi, după caz,  contract de societate
  • - Declaraţii ale asociaţilor privind faptul că nu au antecedente penale şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi asociaţi şi administratori
  • - Cazierele fiscale ale viitorilor asociaţi - se eliberează de Administraţia Financiară (www.anaf.ro)
  • - Dovada deschiderii unui cont bancar pentru depunerea capitalului social de către asociaţi
  • - Dovada depunerii unui specimen de semnatură la Registrul Comerţului
  • - Cerere înregistrare societate (model-tip);
  • - Declaraţie pe propria răspundere pentru desfăşurarea unei activităţi sau fără activitate (model-tip 1sau 2)

      2.    Alegere formă juridice de organizare (recomandabil: SRL)

      3.    Alegere şi rezervare denumire firmă: se aleg cel puţin 3 denumiri în ordinea preferinţelor. La Oficiul Registrului Comerţului se verifică disponibilitatea denumirii şi se rezervă, contra plăţii unei taxe

      4.    Alegere obiect de activitate principal şi secundare, conform clasificării CAEN (www.onrc.ro/documente/caen/0293.pdf)

      5.    Alegere sediu social (conform actului de proprietate de la pct.1)

      6.    Stabilire valoare capital social (cf. legii capitalul minim pentru SRL este de 200 lei) şi depunere în contul bancar deschis anterior

      7.    Nominalizare administrator societate

      8.    Stabilire regim fiscal: activitate înregistrată ca plătitor/neplătitor de TVA, impozit pe profit  / împozit pe venit (pentru microîntreprinderi)

  Dosarul se depune la Oficiului Registrului Comerţului (Biroul Unic) de unde se vor obţine actele de înfiinţare ale societăţii, respectiv:

  • - rezoluţia directorului Registrului Comertului de autorizare a funcţionării societăţii
  • - certificatul de înregistrare
  • - certificatul sau certificatele constatatoare care ţin loc de autorizaţii (dacă nu se desfăşoară o activitate care să aibă un impact semnificativ asupra mediului)

  Începând din acel moment firma poate funcţiona legal.


  Costurile minime orientative pentru constituirea unei firme cca 1.200 lei din care:

  • - taxa cazier fiscal
  • - rezervare denumire societate
  • - taxa la Registrul Comerţului şi taxa de publicare în Monitorul Oficial
  • - taxe notariale (autentificare act constitutiv, specimen de semnatură, declaraţii pe propria raspundere ale viitorilor asociaţi privind faptul că nu au antecedente penale şi că îndeplinesc condiţiile legale prevăzute de lege pentru a deţine calitatea de asociaţi şi administratori

  La aceste costuri se va adauga aportul la capitalul social (în funcţie de opţiunea asociaţilor).


  Pentru mai multe informaţii consultaţi:
  • - http://legislatie.just.ro/
  • - http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
  • - http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice 


  Structura orientativă a planului de afaceri 

  Planul de afaceri nu este un document standardizat, însă o minimă structură a sa include următoarele elemente:
      1. Sumarul planului: scurtă descriere a afacerii propuse

      2. Descrierea afacerii: prezentarea mediului economic, tehnologic, politic şi social în care se va derula afacerea propusă, ce produs/serviciu se va dezvolta, cui se adresează (clienţii), de unde se obţin resursele necesare (furnizorii de resurse materiale, informaţionale, financiare), resursa umană necesară, concurenţii, produsele de substituţie

      3. Planul de marketing: câte produse se vor vinde anual, preţul de vânzare estimat, distribuţia, modalităţi de promovare

      4. Planificarea producţiei şi operaţiunilor: câte produse se vor produce anual, cu ce costuri, ce resurse sunt necesare: materiale, umane, altele

      5. Planificarea financiară: estimare sume necesare pentru achiziţia mijloacelor fixe necesare şi a altor imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, etc.), estimare necesar de stocuri, estimare vânzări şi încasări, estimare cheltuieli (materii prime, materiale, energie, apă, salarii, contribuţii, servicii efectuate de terţi, etc) şi plăti aferente.

      6. Identificare surse de finanţare

      7. Managementul riscurilor: identificare riscuri operaţionale, financiare şi ambientale şi măsuri de evitare/reducere/transfer/control/asumare

      8. Implementarea planului de afaceri: acţiunile efective necesare punerii în practică a elementelor descrise mai sus

      9. Anexe: structura costului, buget de venituri şi cheltuieli, buget de trezorerie (cash-flow), schiţe ale produsului 

   

       

   
  contact: incubator@unitbv.ro