Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română / O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE
Domeniul de licenţă: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
Coordonator program zi: Conf. univ. dr. Adrian Lăcătuș, a.lacatus@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite


Competenţe dezvoltate:
•    dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice şi a competenţelor practice de comunicare eficientă în limba chineză, în limba română şi în limba străină; 
•    cunoaşterea principalelor curente culturale și literare, a operelor semnificative din literatura chineză şi a interferenţelor acestora cu alte spaţii culturale,
•    dezvoltarea capacităţii de adecvare la situaţii specifice de comunicare, la moduri şi stiluri de comunicare variate.

Scurtă descriere a programului de studii:

În componenta didactică a programului nostru de studii se află discipline fundamentale (precum teoria literaturii, literatura comparata, teoria culturii şi studii culturale, lingvistica generala), discipline de specialitate şi complementare (structura limbii chineze, literatură și cultură chineză, civilizație chineză, limbi şi literaturi străine, cursuri opţionale pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate în domeniu). 

Secţia de limba şi literatura chineză are drept obiectiv principal acela de a forma specialişti sinologi, cunoscători ai limbii chineze şi ai principalelor paradigme de gândire, ai istoriei intelectuale a Chinei, ai procesului trecerii la modernitate şi ai fenomenelor lingvistice şi literare specifice.

Perspective după finalizarea studiilor:

Oportunităţi de afirmare şi performanţe ale studenţilor / absolvenţilor programului Facultăţii de Litere: carieră didactică, jurnalistică, o bună inserţie în mediul cultural. Urmărind creşterea eficienţei şi a competitivităţii procesului didactic, precum şi o permanentă adaptare a ofertei educaţionale la dinamica economică şi a pieţii culturale şi a muncii am încheiat o serie de acorduri şi parteneriate cu diferite medii profesionale: muzee, biblioteci, edituri, societăţi de producţie media, ONG-uri şi fundaţii culturale.

Prezentare generală

Programul de licenţă Limba și literatura chineză - Limba şi literatura română/ o limbă şi literatură străină (engleză/ franceză/ germană) are misiunea de a conduce la dezvoltarea intelectuală şi a competenţelor practice de comunicare în vederea obţinerii optimei calificări profesionale în urma promovării examenului de licenţă, dar şi aprofundarea şi diversificarea competenţelor cognitive, aptitudinale prin oferta de studii masterale a facultăţii. Elementul vocaţional nu lipseşte din componenta didactică a programului nostru de studii. De aceea, programul de studii se concretizează printr-o ofertă generoasă de cursuri obligatorii şi opţionale pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate în domeniu. 
Posibilităţile de inserţie profesională sunt variate. Datorită conţinuturilor proiectate prin programele analitice ale disciplinelor prevăzute de planurile de învăţământ, absolvenţii noştri se pot orienta atât spre domeniul didactic, cât şi în domeniile culturii: traducere literară, presa scrisă, televiziune, management cultural.

Elemente de specificitate ale Programului de licenţă Limba și literatura chineză - Limba şi literatura română/ o limbă şi literatură străină (engleză/ franceză/ germană)

Având în vedere obiectivul principal al programului, acela de a forma specialiști sinologi, vom detalia câteva aspecte de conținut și viziune definitorii pentru linia de cursuri și seminare specifică acestuia:

Seminarul de Practica limbii chineze, care acoperă şase semestre este modul principal prin care studenţii achiziţionează limba chineză. Seminarul este organizat într-un mod coerent şi logic, centrat pe necesităţile studentului. Cele şase semestre de practica limbii asigură cunoaşterea limbii chineze de către student la nivelul B2, conform cadrului de referinţă european. Primele două semestre ale seminarului acoperă normele de pronunţie, modalităţile de scriere şi structurile morfo-sintactice de bază. La sfârşitul celor două semestre, studenţii au un vocabular de aproximativ 1700 de cuvinte şi ştiu să scrie aproximativ 700 de caractere, ceea ce asigură nivelul de limbă chineză necesar pentru a avea conversaţii simple pe teme legate de viaţa de zi cu zi şi pentru a redacta scurte compuneri.

Cursul de Structura limbii chineze, dincolo de dimensiunea sa teoretică, îşi propune şi două obiective practice importante: să consolideze modelele însuşite la seminarele de practica limbii şi să ofere studenţilor o metodă eficientă de analiză a frazei, ca bază pentru lucrul pe text. Conţinutul cursului constă în prezentarea sintaxei şi morfologiei chineze din perspectiva gramaticii funcţionale care îmbină cele trei perspective: pragmatică, semanticăşi sintactică. Organizarea cursului porneşte de la caracteristica limbii chineze de a folosi acelaşi tip de structuri de la nivelul compunerii cuvintelor, la sintagmă şi frază. Sunt explicate aceste modele sintagmatice de bază şi este urmărită actualizarea şi funcţionarea lor în contexte lingvistice determinate.

Cursul de Civilizaţie chineză îşi propune prezentarea celor mai importante aspecte privitoarea la evoluţia civilizaţiei chineze, cu accent pe evidenţierea mutaţiilor produse la nivelul mentalităţilor, desfăşurării procesului istoric, precum şi a fenomenelor culturale. Este acoperită o perioadă îndelungată, din epoca arhaică până în modernitate. Se studiază apariţia curentelor de gândire şi impactul pe care acestea le-au avut asupra dezvoltării culturale şi sunt evidenţiate particularităţile celor mai importante dinastii, fiind totodată discutate şi perioade de tranziţie de la o dinastie la alta, cu mutaţiile şi transformările presupuse.

Cursul de Literatura Chineză reprezintă una dintre componentele esenţiale ale programului de formarea specialiştilor în filologie şi cultură chineză. Cursul de literatură chineză are o cuprindere vastă, acoperind practic cele mai importante texte literare şi filozofice de la începuturi (mileniul 1 a.Ch.) până în contemporaneitate, având o primă parte care urmărește evoluția literaturii până în 1840, în zorii epocii chineze moderne, punând accentul pe caracterul relativ compact al tradiției, și o a doua parte care evidențiază transformările rapide survenite în ultimul secol și jumătate, integrând și o raportare constantă la mutațiile politice radicale ale timpului. Cursul face apel la cunoștințele dobândite în cadrul cursului de civilizație chineză și este organizat în funcție de câteva repere esențiale, precum relația dintre tradiție și modernitate, dintre cultura chineză și alte spații culturale, urmărind asemănări și diferențe, interacțiuni și dezvoltări paralele. Cursul este conceput ca o alternanţă de prelegeri şi analiză de text, studenţii fiind frecvent încurajaţi să se exprime la curs.

În afară de proiectul didactic în care sunt implicaţi, studenţii vor fi antrenaţi şi în munca de cercetare, rezultatele acesteia putând fi ulterior urmărite atât în calitatea lucrărilor de licenţă cât şi în comunicările de la cercuri ştiinţifice. Studenţii noştri s-au afirmat de fiecare dată la concursurile naţionale (Colocviul naţional M. Eminescu, Iaşi; Colocviul Lucian Blaga, Sibiu), obţinând importante premii, astfel integrarea lor pe piaţa competiţională a masteratelor naţionale şi a burselor internaţionale fiind facilitată de recunoaşterea valorică a şcolii Literelor braşovene.

Clubul cărții chineze, inițiat de dr. Roxana Rîbu va deveni un program permanent, cu periodicitate constantă, destinat în primul rînd studenților specializării.

Tabăra de chineză, proiect ce va fi coordonat de dr. Roxana Rîbu, va conține un program dedicat unor teme culturale diverse, incluzînd tehnici de medicină tradițională, arte marțiale chinezesti, vizionare de filme, caligrafie, dezbateri literare și filosofice.

În ultimii ani, dezvoltarea relaţiilor economice cu China a făcut ca cererea pieţei muncii pentru absolvenţi vorbitori de limbă chineză să crească foarte mult. Astfel, viitorii absolvenţi ai secţiei, în special cei care vor urma cursuri de perfecţionare în China, au șanse să fie angajaţi de companii multinaţionale, firme de turism sau instituţii ale statului.

Program autorizat de către Consiliul ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) prin decizia nr. 4530 / 23.06.2015.