Formare - cadre didactice si nedidactice

Modul de desfăşurare a mobilităţilor de formare pentru personalul Universităţii Transilvania din Braşov (UTBv)) în cadrul programul ERASMUS +

Lista instituţiilor partenere pentru mobilităţile ERASMUS

LISTA CADRELOR UNIVERSITARE BENEFICIARE ALE MOBILITĂȚILOR DE FORMARE (STT) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) an universitar 2017-2018
 
(actualizat la data de 08 februarie 2018)

Mobilitățile de formare (STT) ale personalului Universității Transilvania din Braşov se desfășoară în universități din țările programului Erasmus+ (proiect instituțional KA103) şi din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107).

Modul de desfăşurare a mobilităților de formare pentru personalul Universității Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+ (document complet)

Portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din universitate)I. Înscrierea la concursul de selecţie

În vederea înscrierii la concursul de selecţie pentru obţinerea unei mobilităţi de formare a cadrelor didactice și nedidactice (STT) în cadrul programului ERASMUS + este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

formular de candidatură (formular);

• invitaţie din partea instituţiei partenere la care urmează să se desfăşoare mobilitatea;

• curriculum vitae  – în limba română şi în limba străină, în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității, în format Europass, maxim 2 pagini;

• program de lucru – (workplan) – aprobat de către Coordonatorul instituțional ERASMUS+ din Universitatea Transilvania din Brașov și de către reprezentantul instituției partenere;

referat de deplasare, situatie recuperare ore (daca este cazul).

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205.


II. Selecţia candidaţilor

Selecţia canditaţilor va avea loc conform calendarului de mai jos, pentru ambele semestre ale unui an universitar:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul I:

04 iunie – 20 iulie 2018: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

Începând cu 23 iulie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Pentru mobilități desfășurate în semestrul II: 

01 octombrie - 14 decembrie 2018: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;
Începând cu 17 decembrie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.


II.1. Criteriile de selecție

Criteriile de selecție se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, prin:
• identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale Universității Transilvania din Brașov, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;
• analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Transilvania din Brașov;
• contribuții anterioare în dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul de formare solicitat;
• se va respecta principiul diversității domeniilor de formare
• rezultatul evaluării din partea şefului structurii (departament/ serviciu/ structură suport) din care candidatul face parte cu privire la oportunitatea realizării stagiului de formare în raport cu poziția deținută în cadrul structurii.

II.2. Procesul de selecție

Procesul de selecție a candidaților se realizează de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UTBv și constă în analiza dosarelor de candidatură. Se va ține cont de ordinea înscrierii candidaților până la completarea numărului de locuri alocat conform granturilor obținute pe anul universitar; ceilalți candidați vor rămâne pe lista de rezerve. Mobilitățile se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STT prin contractul de finanțare al anului în curs.
În cazul mobilităților de formare efectuate de către cadrele didactice, se va ține cont de faptul că numărul de mobilități efectuate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic este de maxim două (cumulat STA şi STT, proiectele instituționale KA103 și KA107).

III. Întocmirea dosarului de mobilitate                       

Persoanele selectate vor completa dosarul de candidatură, cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:
• copie după paşaport / carte de identitate;
declaraţie de cofinanţare referitoare la suplimentarea grantului ERASMUS cu fonduri proprii;
• dispoziţia de deplasare;
• contractul financiar între Universitatea Transilvania din Braşov şi beneficiarul mobilităţii.

IV. Derularea mobilității

Derularea mobilității constă în următoarele etape:
• eliberarea avansului de deplasare;
• participarea beneficiarului la activitățile stabilite prin programul de lucru, la instituția parteneră.

V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcere 

În maxim o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, beneficiarul va preda documentele de mobilitate la Biroul Erasmus+, după cum urmează:
  • atestatul de la universitatea gazdă – document care include perioada de desfășurare a mobilității;
  • documentele de transport:
    • - la transportul cu avionul – taloanele de îmbarcare;
    • - la transportul cu automobilul – o declarație în acest sens și bonuri de benzină din perioada deplasării;
  • raportul individual de activitate completat electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+;
  • finalizarea decontului;
  • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro).