Predare - cadre didactice

Modul de desfăşurare a mobilităţilor de predare pentru personalul din Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) în cadrul programului ERASMUS+

Lista universităţilor partenere pentru mobilităţile ERASMUS+

LISTA CADRELOR DIDACTICE BENEFICIARE ALE MOBILITĂȚILOR DE PREDARE (STA) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) an universitar 2017-2018
(actualizat la data de 08 februarie 2018)

Mobilitățile de predare (STA) ale personalului didactic al Universității Transilvania din Braşov (UTBv) se desfășoară în universități din țările programului Erasmus+ (proiect instituțional KA103) şi din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107).

Modul de desfăşurare a mobilităților de predare pentru personalul Universității Transilvania din Braşov în cadrul programului Erasmus+ (document complet)

Mobilităţile pot fi efectuate cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale (IIA) între organizaţia de origine (de trimitere) şi organizaţia gazdă (de primire). În cazul instituţiilor de învăţământ superior, ambele instituţii trebuie să deţină Carta universitară ERASMUS (ECHE).

Informații pe portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din Universitate)

I. Înscrierea la concursul de selecţie

În vederea înscrierii la concursul de selecţie pentru obţinerea unei mobilităţi de predare (STA) în cadrul programului ERASMUS este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

formular de candidatură (doc);

invitaţie din partea universităţii partenere la care urmează să se desfăşoare mobilitatea;

curriculum vitae  – în limba română şi în limba străină în care se va desfăşura activitatea în cadrul mobilităţii (în format Europass, maxim 2 pagini);

plan de activitate (teaching program) ERASMUS+;

referat de deplasare (docx), situaţie recuperare ore (xls).

Dosarul de candidatură se depune la Biroul ERASMUS, clădirea Rectorat, cam. 205.

II. Selecţia candidaţilor

II.1 Criteriile de selecție

Criteriile de selecție se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

• asigurării schimbului de experiență cu mediul academic din universitatea parteneră, în vederea formării și perfecționării cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Braşov;

• dezvoltării de noi programe de studii;

• îmbunătățirii conținuturilor programelor de studii existente;

• dezvoltării de cursuri/ module de curs noi, respectiv îmbunătățirea celor existente;

• dezvoltării de noi metode de predare – învățare;

• inițierii relațiilor de colaborare în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat;

• promovării imaginii Universității Transilvania din Brașov.

II.2 Procesul de selecție

Selecția canditaţilor va avea loc conform calendarului de mai jos, pentru ambele semestre ale unui an universitar:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul I: 

04 iunie – 20 iulie 2018: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

Începând cu 23 iulie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Pentru mobilități desfășurate în semestrul II:

01 octombrie - 14 decembrie 2018: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

Începând cu 17 decembrie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Procesul de selecție a candidaților se realizează de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UTBv și constă în analiza dosarelor de candidatură. Se va ține cont de ordinea înscrierii candidaților până la completarea numărului de locuri alocat conform granturilor obținute pe anul universitar; ceilalți candidați vor rămâne pe lista de rezerve. Numărul de mobilități efectuate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic este de maxim două (cumulat STA și STT, proiectele instituționale KA103 și KA107). Mobilitățile se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STA prin contractul de finanțare al anului universitar în curs.

III. Întocmirea dosarului de mobilitate

Persoanele selectate vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:

• copie după pașaport / carte de identitate;

• dispoziția de deplasare;

• contractul financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și beneficiarul mobilității.

IV. Derularea mobilității

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

• întocmirea documentelor;

• eliberarea avansului de deplasare;

• participarea beneficiarului la activităţile stabilite prin planul de activitate, la universitatea parteneră.

V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcere

În maxim o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, beneficiarul va predarea documentele de mobilitate la Biroul Erasmus+, după cum urmează:

atestatul de la universitatea parteneră – document care include perioada de desfășurare a mobilității și numărul de ore didactice efectuate – minim 8 ore/ săptămână, chiar dacă mobilitatea s-a desfășurat sub această perioadă;

documente de transport:

- la transportul cu avionul – taloanele de îmbarcare;
- la transportul cu automobilul – o declarație în acest sens și bonuri de benzină din perioada deplasării;

raportul individual de activitate se completează electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+;

• finalizarea decontului;

două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro)