Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

1. Informații generale

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate ciclurile de studii universitare în aceleași condiţii prevăzute de lege pentru cetățenii români, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine.

Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED click aici)

Diplomele finale din străinătate vor fi recunoscute de către CNRED în conformitate cu prevederile legale, cu posibilitatea susţinerii unor examene de diferenţă (dacă este cazul) ce vor fi susţinute la orice liceu/universitate acreditate din România în baza opţiunii formulate de solicitant şi a adresei emise de CNRED.

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor preuniversitare, în vederea acceptării la studii universitare în România, vor fi transmise universităţilor prin poştă, sau se eliberează la sediul CNRED titularului/unei persoane împuternicite.

CNRED emite următoarele documente:

  •  Adeverinţa de recunoaştere - pentru candidaţii care au absolvit în anul 2017 şi la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverinţa este eliberată cu titlu provizoriu până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; dacă candidatul depăşeşte data menţionată în cuprinsul acesteia, adeverinţa îşi pierde valabilitatea.
  • Atestatul de recunoaştere/ Scrisoarea de acceptare - pentru candidaţii care la momentul înscrierii au diploma de studii şi pentru candidaţii menţionaţi mai sus, care aduc diploma de studii în timp util. Pe baza acestuia candidaţii vor fi înscrişi la studii, după promovarea concursului de admitere, şi este valabil până la finalizarea studiilor.


2.
Acte necesare pentru recunoaşterea studiilor

Informaţii privind conţinutul dosarului pentru recunoaşterea studiilor precum şi despre taxa pentru evaluare a dosarului sunt postate pe site-ul CNRED

2.1 Studii universitare de licenţă

2.2 Studii universitare de master şi doctorat

Observaţie

Candidaţii la studii universitare de doctorat vor ataşa la dosarul cu acte necesare pentru recunoaşterea studiilor, acordul scris al conducătorului de doctorat (vezi Cerere de înscriere).  

Lista conducatorilor de doctorat pe domenii 


3. Depunerea dosarelor de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate

Candidaţii la studii universitare de (licenţă/ master/ doctorat), vor trimite în plic dosarul pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate, la adresa:

Universitatea Transilvania din Braşov

Biroul de Cooperare Internațională

Bd. Eroilor nr. 29, 500036 Braşov

România

 Termenul limită de depunere a dosarelor de recunoaştere: 

   3.1 Pentru studii universitare de licenţă şi master

  • 12 iunie 2017 - pentru sesiunea de admitere iulie 2017
  • 26 iulie 2017 - pentru sesiunea de admitere septembrie 2017.

3.2. Pentru studii studii universitare de doctorat

  • 10 iulie 2017 - pentru sesiunea de admitere septembrie 2017.

În cazul dosarelor incomplete pentru care CNRED solicită documente suplimentare, universitatea va solicita candidatului documentele de completare şi le va transmite la CNRED, cel târziu până la data de 31.12.2017 (data registraturii MEN).


4. Admiterea

După recunoaşterea studiilor, candidaţii urmează aceleaşi proceduri de admitere ca şi cetăţenii români. Fiecare facultate are propriile condiţii de admitere.

4.1.Calendarul admiterii

În cazul în care rămân locuri neocupate în sesiunea din iulie, se va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie.

4.2. Acte necesare la înscriere

4.3. Condiţii de admitere

4.3.1 Studii universitare de licenţă

Învăţământ cu frecvenţă

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Învăţământ la distanţă

4.3.2 Studii universitare de master

  Învăţământ cu frecvenţă

Învăţământ cu frecvenţă redusă

4.3.3 Studii universitare de doctorat

       Detalii concurs pentru doctorat

4.4. Condiţii de competenţe lingvistice

Universitatea Transilvania din Braşov oferă programe de studii cu predare în limba română, engleză, germană sau franceză, deci candidaţii trebuie să cunoască temeinic limba de predare a programului de studii dorit.

4.4.1. Pentru programele de studii organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, înscrierea la concursul de admitere va fi condiţionată de susţinerea unui test de competenţă lingvistică, notat cu admis/respins. Proba se susţine în Universitatea Transilvania din Braşov, în ziua depunerii dosarului de admitere.

Testul nu este necesar în următoarele cazuri:

- candidaţii deţin un atestat lingvistic cu recunoaştere internaţională

- candidaţii provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care sunt organizate programele de studii.

4.4.2. Pentru programele de studii organizate în limba română candidaţii străini au obligaţia să prezinte la înscriere un atestat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MEN.

Sunt exceptaţi de la această obligaţie:

- candidaţii care prezintă acte de studii româneşti

- candidaţii care deţin acte de studii atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate de învăţământ preuniversitar din România

- candidaţii care deţin acte de studii atestând cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din România.

Candidaţii etnici români care au studiat în alte limbi decât limba română, vor susţine un test de competenţă lingvistică în limba română.

Evaluarea și atestarea se organizează în cadrul Universității, la Centrul pentru Învăţarea Limbilor Moderne - CILM, Bd.Iuliu Maniu nr. 41 A, et. 2, tel:0730 273 889,  după cum urmează:

    - pentru licenţă – 19 iulie 2017, ora 10
    - pentru master – 26 iulie 2017, ora 10

Candidaţii străini care doresc să studieze un program de studii în limba română au posibilitatea de a se înscrie pentru un an pregătitor de învăţare a limbii române la Universitatea Transilvania din Braşov.


5. Taxe

Conform Legii Nr.316/2006, taxele de școlarizare pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene sunt aceleași ca şi cele stabilite pentru cetăţenii români.

- Taxe de înscriere

Studii universitare de licenţă
Studii universitare de master

- Taxe de şcolarizare

Studii universitare de licenţă
Studii universitare de master
Studii universitare de doctorat

- Taxă an pregătitor de limba română  – 2000 euro/an